Dokumenty ke stažení

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba – identifikátor služby 687 53 32

Základní informace o pečovatelské službě a její činnosti dle § 40, zákona číslo 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách
Cílem terénní pečovatelské sužby je pomoci lidem se zdravotním postižením a seniorům a to jak jednotlivci, tak rodině. Pečovatelka pomáhá s běžnými úkony, které nemůže klient vykonávat samostatně vzhledem ke svému handicapu nebo věku. Smyslem služby je umožnit žít plnohodnotný život klienta ve svém přirozeném prostředí, které by jinak musel klient opustit. Jedná se především o úkony osobní hygieny, pomoc při stravování, drobných prací v domácnosti, zajištění nákupu, dovozu obědů z vlastní kuchyně.
Činnosti pečovatelské služby
Ø    pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu
Ø    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Ø    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Ø    pomoc při zajištění chodu domácnosti
Ø    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Okruh osob
Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se především o osoby se:
zdravotním postižením
kombinovaným postižením
mentálním postižením
tělesným postižením
zrakovým postižením
seniorům

Věková struktura cílové skupiny:
Od 19 let věku až po starší seniory nad 80 let věku.

Období poskytování služby
Pečovatelská služba je poskytována po celý rok

Čas poskytování služby (provozní hodiny)
Pečovatelská služba je poskytována od pondělí do pátku. Od 7,00 do 15,30 hodin.

Průběh služby - metody práce
Poskytování služby vychází z potřeb uživatele a je přizpůsobeno jeho možnostem (zdravotnímu stavu, sociálnímu postavení). Služba je individuálně přizpůsobena potřebám jednotlivým uživatelům a ti mají právo a možnost aktivně ovlivňovat její průběh a cíl poskytované služby.

Kapacita sociální služby
Maximální denní kapacita je 25 klientů v přímé obslužné péči, služba je poskytována na území města Borovany, Trhové Sviny, Ledenice. 25 klientů pro rozvoz obědů.

Úhrada za sociální službu
80,-Kč/hod za práci pečovatelky
58,-Kč za oběd
10,-Kč za dovoz obědů
Doprava klienta 3,80,-Kč/km

Jednání se zájemcem o poskytování služby
V případě zájmu o službu je zájemci vysvětlen cíl nabízené služby. Sociální
pracovník přesně zjišťuje, co zájemce od služby očekává a společně formulují jakým
způsobem bude služba dohodnuté cíle naplňovat. Zájemce je seznámen s konkrétní
formou, průběhem a rozsahem služby. V případě, že se zájemce nemůže dostavit do
zařízení, sociální pracovník ho navštíví v místě jeho bydliště. Služba je poskytována
na základě dohody, kde jsou stanoveny úkony, jaké bude pečovatelka provádět a
kolik za služby uživatel zaplatí.

Ukončení poskytování služeb
Pokud dojde k ukončení služby je uživatel písemně vyrozuměn o tom, že se služba
ruší. V případě, že se sám nemůže dostavit do zařízení, odpovědný pracovník ho
doma navštíví a projedná podrobnosti týkající se ukončení služby. Veškerá
dokumentace je archivována v zařízení. Zájemci o službu, kteří byli odmítnuti, jsou
vedeni v evidenci a v případě uskutečnění služby jsou kontaktováni.

Důvodem pro ukončení poskytované služby ze strany poskytovatele:
- nedostatek finančních prostředků na poskytování služby
- jiná cílová a věková skupina
- vyčerpaná kapacita poskytovatele
- neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá

Důvodem pro ukončení poskytované služby ze strany uživatele:
- nezájem ze strany klienta o poskytovanou službu
- úmrtí

Sponzoři a partneři

Jste tady: O Borůvce Dokumenty