Výroční zprávy spolku Borůvka, Borovany 2007-2017

Ve výročních zprávách, najdete potřebné údaje a čísla týkající se daného roku. K dispozici tak máte vždy všechny informace o stavu hospodaření a naší ekonomické kondici.

Souhrn výročních zpráv Borůvka, Borovany za rok 2007-2017 ▼ ▼ ▼

Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017

Vážení přátelé, partneři a příznivci,
dovolte mi, abych krátce zhodnotil rok 2017. Opět po roce bych Vám chtěl předložit Výroční zprávu našeho spolku a seznámit Vás tak s činnostmi a hospodařením za uplynulý rok. Rád bych také zmínil, že právě v roce 2017 uplynulo již 25 let od doby, kdy Borůvka začala pomáhat lidem s postižením, a 20 let, kdy jsme začali působit v Borovanech a v přilehlých městech a obcích. Za tuto dobu naší činnosti se stalo naše zařízení místem pomoci a podpory nejen pro stovky rodin s postiženými členy, ale i pro seniory. I když se za tu dobu řada věcí v průběhu poskytování služeb změnila, smysl naší práce zůstává stejný. Pomáhat lidem s postižením, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Klientům můžeme nabízet odbornou péči, individuální přístup, odpovídající a rodinné zázemí. S kladnými ohlasy uživatelů na naši činnost a se stále přibývajícími novými klienty vidíme, že naše práce má smysl. Naše služby však můžeme poskytovat jen za velké podpory sponzorů, nadací a nadačních fondů a z příjmů z vlastní činnosti. Pomáhat bez partnerů dne již nedokážeme. Financování našich služeb je více zdrojové a v roce 2017 byly podpořeny i z grantů a dotací Jihočeského kraje a MPSV ČR. Celý přehled hospodaření spolku je uvedený v tabulce Finance 2017. Moc si vážíme vás všech dárců a partnerů, kteří jste se rozhodli Borůvku podpořit či dlouhodobě podporovat. Vážíme si veškeré finanční pomoci, dobrovolnické práce a dalších forem výpomoci, které nám pomáhají udržet stabilitu a dlouhodobost poskytovaných služeb. Chtěl bych tímto také upřímně poděkovat našim zaměstnancům za jejich obětavou práci, kterou s osobním a lidským přístupem denně vykonávají u řady klientů. Bez nich by naše služby nemohly fungovat. I v novém roce bychom chtěli zajistit uživatelům stabilitu poskytovaných služeb a i nadále je zlepšovat a zkvalitňovat. Jiří Bajer ředitel spolku

Jiří Bajer
ředitel


… 25 LET ČINNOSTI

V roce 1992 se uskutečnilo první setkání rodičů a dětí s tělesným postižením. Rodiče, kteří pracovali jako dobrovolníci, začali připravovat akce, které v té době v malém městě Trhové Sviny chyběly, a tím tak začala pomoc dětem s postižením. Začala se rodit vysněná Borůvka, místo, které vzniklo z velké touhy pomoci postiženým lidem, kteří potřebují pomoc druhých. V dalším roce vzniká občanské sdružení Arpida středisko Trhové Sviny. Počet členů i dětí narůstal a s tím i činnost střediska. Pořádaly se zájezdy a integrované letní tábory. V roce 1994 se zavedly pravidelné služby pro děti s postižením. Byly pořízeny první kompenzační pomůcky, které pomáhaly při rehabilitacích. Rok 1997 přinesl splnění snu – pronájem budovy, která se začala postupně přestavovat pro potřeby lidí s postižením. Arpida středisko Trhové Sviny se transformovala na Borůvku, Borovany. Borůvka pak otevřela své nové prostory v Borovanech, kde se začaly poskytovat týdenní odlehčovací pobyty a chráněné pracoviště. Od svého založení se Borůvka dlouhou dobu věnovala pomoci rodinám s těžce tělesně postiženými dětmi. Odlehčovací služby, které pomáhaly stovkám rodin ročně, navštěvovaly postižené děti z celé republiky. Postupem času, kdy přestaly být odlehčovací pobyty státem podporované a sehnat finanční prostředky na realizaci této služby bylo víc a víc nereálné, vlivem všech okolností i stárnoucí populaci a zvyšujících se poptávkách po službách pro dospělé lidi s postižením i seniory, se Borůvka zaměřila na další potřebné a žádané služby, které v současné době poskytuje.

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2017

Poslání: „Podáváme pomocnou ruku lidem s postižením a seniorům.“

Cíle: Svou pomocí a podporou pomáhat lidem s postižením a seniorům s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytovat takové služby v regionu, které zde nejsou a které nikdo neposkytuje. Naší hlavní činností je Terénní pečovatelská služba. Dále poskytujeme fakultativní služby Školku pro seniory a Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V zařízení máme pro uživatele služeb k dispozici půjčovnu kompenzačních pomůcek. V loňském roce jsme zapůjčili polohovací postele s antidekubitními matracemi, toaletní a sprchovací vozík, toaletní židli, chodítka a mechanický vozík.


LIDÉ VE SPOLKU

Také jen díky velké pomoci sponzorů, partnerů a nadací jsme mohli zachovat i v roce 2017 stávající počet vyškoleného a odborného personálu. Mohli jsme poskytovat služby u všech klientů, kteří je potřebovali, a zajistit služby u klientů, kde je vyžadovaná zvýšená péče. Pracovní kolektiv vede ředitel, který je zároveň statutárním zástupcem spolku. V minulém roce pracovalo v našem zařízení celkem 9 zaměstnanců. Pracovní tým tvořili pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník, ekonomka, administrativní pracovnice a kuchařka.PODPOŘENÉ PROJEKTY A ČINNOSTI V ROCE 2017


Během celého roku naši činnost podporovala společnost INTV, s. r. o.. V březnu byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové projekt „Další vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory“. Díky této podpoře jsme měli možnost zajistit našim zaměstnancům další potřebné vzdělávání pro jejich práci. V červnu podpořil WEIL, GOTSHAL – nadační fond činnost Terénní pečovatelské služby. Nadace KB – Jistota nám velmi pomohla zajistit sociální a fakultativní službu pro seniory, náš projekt podpořila v červnu. V červenci jsme byli vybráni a podpořeni Nadací Agrofert. Díky této pomoci jsme mohli udělat další potřebné opravy a úpravy v našem zařízení i zajistit chod fakultativních služeb. Další projekt na podporu našich činností vznikl za přispění Nadace ČEZ, která nám pomohla zajistit chod našich služeb a zařízení. Velmi si vážíme podpory a důvěry partnerů, kteří naše projekty podpořili, a my je tak díky nim mohli i v roce 2017 realizovat.

Terénní pečovatelská služba (Identifikátor služby 687 53 32)
Terénní pečovatelskou službu jsme poskytovali po celý rok, od pondělí do pátku, v době od 7: 00 do 17: 00 hodin. Služby jsme poskytovali v Borovanech a v dalších přilehlých městech a obcích. Dle registrace jsme měli v minulém roce 50 uživatelů terénní pečovatelské služby. Jednalo se převážně o klienty seniory a seniory se zdravotním postižením, kde byla kombinace více postižení, dále pak dospělí lidé s těžkým tělesným a zdravotním postižením i uživatelé služeb, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko. Během této služby najela naše auta za celý rok celkem 32 500 kilometrů. Celkové náklady terénní pečovatelské služby za rok 2017 byly 2 596 262 Kč. Terénní pečovatelská služba je určena pro uživatele od 18 let až po starší seniory a pomáhá klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení, zdravotnímu stavu či věku sami bez pomoci nezvládli. Jedná se především o péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, pomoc s vyřizováním na úřadech, s pracemi na zahradě a kolem domu, nákupy, dovoz stravy, atd. Služba umožňuje uživatelům zůstat ve svém domácím prostředí, aby nemuseli opustit své domovy a odejít do některého z pobytových zařízení. Na základě individuální domluvy jsme přizpůsobovali služby konkrétním potřebám a požadavkům klientů.

Příprava a rozvoz obědů

Ve vlastní kuchyni našeho zařízení jsme v loňském roce připravovali obědy, které jsme ke klientům rozváželi. Kuchařka našeho zařízení navařila celkem 9 500 obědů. Obědy jsme ke klientům rozváželi v jídlonosičích a v termoboxech, pro udržení správné teploty jídla a zajištění hygienických podmínek při přepravě. Kuchyně byla během roku v provozu ve všední dny. Od prosince minulého roku jsme museli řešit stěžejní situaci a z personálních důvodů obědy začít zajišťovat z jiné vývařovny, odkud jsme je i nadále ke klientům rozváželi.

FINANCE 2017


FINANCE 2017

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem našim partnerům, dárcům, dobrovolníkům a řadě dalších, kteří nás v roce 2017 podpořili. Velice si vážíme každého příznivce, dárce a daru.

Upřímně děkujeme:

AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice
AL – SYSTEM EXPO, s. r. o., Borovany
BDO CB, s. r. o., České Budějovice
CADENZA, s. r. o.,
C + C Servis, s. r. o., Srubec
Česká lékárna holding, a. s., Praha
Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice a Borovany
Český svaz žen – Borovany, Borovany
ČEVAK, a. s., České Budějovice
DERMACOL, a. s., Praha
Druid CZ, s. r. o., České Budějovice
EATON Elektrotechnika, s. r. o., Suchdol nad Lužnicí
EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
FABER VISUM | INTERSAT - PR studio & Brand building, Plzeň
FINESA, Borovany
Fiedler AMS, s. r. o., České Budějovice
Hydro & Kov, s. r. o., Třeboň
INTV, s. r. o., Praha
Jerry Fabrics, s. r. o., Jesenice u Prahy
KERN – LIEBERS CR, s. r. o., České Budějovice
Kelvion, s. r. o., Nymburk
Krajský úřad Jihočeského kraje, Č. Budějovice
Kubý, s. r. o., Praha
LAB & Pharma, s. r. o., Praha
Magna Cartech, s. r. o., Č. Velenice
M – line, spol. s r. o., České Budějovice
Město Borovany
Městys Ledenice
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Agrofert
Nadace ČEZ
Nadace KB – Jistota
Nadační fond Perfect Clinic
pan Babka Václav
paní Cimlová Marie, Hluboká u Borovan
paní Ing. Hronková Marie, Ohrazeníčko
pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha
paní Kadavá Jitka, Praha
paní Pirglová Marie, Borovany
pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy
pan Ing. Roušal Jan, Praha
pan a paní Tůmovi, Borovany
Rohde & Schwarz - Praha, s. r. o., Praha
Rimmel London (Coty ČR, s. r. o.)
Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
Sokolík Lubomír, Suchdol n./Luž.
SIAD CZECH, spol. s r. o., Praha - Stodůlky
STAVOKLIMA, s. r. o., Č. Budějovice
STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
Sudop Praha, a. s., Praha
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z. s., Praha
SVITAP J. H. J., s. r. o., Svitavy
Teplárna České Budějovice, a. s., Č. Budějovice
Úřad práce České Budějovice
VEGALL PHARMA, s. r. o., Vrbno pod Pradědem
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha
Zemědělské družstvo Libín, Libín

Za celou Borůvku, Borovany, především za její klienty, děkujeme za vyjádřenou podporu a důvěru, které si velice vážíme. Děkujeme!

Borůvka, Borovany spolek

Petra z Lindy 147
373 12 Borovany
IČ: 266 41 003
tel. /fax: + 420 387 981 969

info@boruvka-borovany.cz
www.boruvka-borovany.cz


Bankovní spojení: Česká spořitelna, Trhové Sviny
Číslo účtu: 0563086389/0800

V Borovanech dne 16. 4. 2018
Jana Hornyšová
předsedkyně spolku

Výroční zpráva za rok 2016
Stáhnout

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi předložit Vám přehled naší činnosti za rok 2016 a finanční přehled našeho spolku.

I v tomto roce se Borůvka, Borovany věnovala své činnosti a poskytovanými sociálními a fakultativními službami tak pomáhala lidem s postižením a seniorům. Celý rok jsme usilovně pracovali na naplňování cílů naší organizace. Také jsme intenzivně sháněli finanční prostředky na zajišťování námi poskytovaných služeb, abychom mohli zajistit jejich stabilitu a fungování spolku.

Rád bych touto cestou upřímně poděkoval všem, kteří podpořili a podporují naši činnost. Vaší podpory a důvěry si velice vážíme. Díky Vám můžeme dál pomáhat konkrétním lidem a rodinám. Přibývající klienti a kladné ohlasy na naší činnost nás povzbuzují a vidíme, že naše práce má smysl. Také bych chtěl poděkovat našim zaměstnancům za velmi dobrou práci během celého roku. Bez nich by jen těžko mohly naše služby fungovat. Děkuji i dobrovolníkům našeho spolku za spolupráci.

V následujícím roce se budeme dál snažit zkvalitňovat poskytované služby a uskutečňovat nové projekty a nápady.

Celkový přehled hospodaření našeho spolku za minulý rok je shrnut v tabulce Finance 2015.

Jiří Bajer
ředitel


Borůvka, Borovany

je nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro těžce tělesně a zdravotně postižené a pro seniory. Historie sahá až do roku 1992. Za roky naší činnosti je naše zařízení místem pomoci pro stovky lidí s postižením i jejich rodiny a pro seniory.

Poslání: „Podáváme pomocnou ruku lidem s postižením a seniorům.“

Cíle: Svou pomocí a podporou pomáhat lidem s postižením a seniorům s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytovat takové služby v regionu, které zde nejsou a které nikdo neposkytuje.


Pracovní kolektiv zařízení

Také v roce 2016 jsme měli možnost, díky partnerům, sponzorům a nadacím, zachovat stejný počet zaměstnanců. Nemuseli jsme je pro nedostatek financí propouštět. Tím jsme mohli pokrýt všechny narůstající poptávky klientů na námi poskytované služby.

Pracovní kolektiv organizace se skládal z celkem 9 zaměstnanců. Pracovní tým tvořili pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník, ekonomka, administrativní pracovnice zařízení a kuchař s pomocnou sílou v kuchyni. Pracovní kolektiv vede ředitel spolku, který je zároveň statutárním zástupcem.NAŠE ČINNOST V ROCE 2016


Terénní pečovatelská služba (Identifikátor služby 687 53 32)

Hlavní činností je Terénní pečovatelská služba, příprava a rozvoz obědů z vlastní kuchyně. Dále poskytujeme fakultativní služby Školku pro seniory a Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V našem zařízení je také možné využít půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Tato služba je určena pro uživatele od 18 let až po starší seniory a pomáhá klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení, zdravotnímu stavu či věku sami bez pomoci nezvládli. Služba umožňuje uživatelům dál zůstat ve svém domácím prostředí, aby nemuseli opustit své domovy. Uživatelů terénní pečovatelské služby bylo v roce 2016 celkem 53. Převážná většina jich byla z řad seniorů a seniorů s těžkým postižením, kde byla kombinace více postižení, dále pak dospělí lidé s těžkým tělesným a zdravotním postižením i trvale upoutaní na lůžko.
Služby jsme poskytovali u klientů nejen z Borovan, ale i z dalších přilehlých měst a obcí.
Terénní pečovatelská služba fungovala celoročně, od pondělí do pátku. V případě potřeby, po domluvě s klienty, i o svátcích a víkendech. Během této služby najela naše auta za celý rok ke klientům a s klienty celkem 32 400 kilometrů.

Také v tomto roce jsme uživatelům zapůjčili kompenzační pomůcky, které v našem zařízení máme k dispozici. Zapůjčeny byly: polohovací postele, antidekubitní matrace, chodítka, mechanické vozíky, toaletní vozíky a vanový zvedák. Celkové náklady terénní pečovatelské služby za rok 2016 byly 2 197 901 Kč.

Příprava a rozvoz obědů
Ve vlastní kuchyni našeho zařízení navařil kuchař společně s pomocnou sílou celkem 9 652 obědů. Obědy jsme ke klientům rozváželi v jídlonosičích a v termoboxech, pro udržení správné teploty jídla a zajištění hygienických podmínek při přepravě. Kuchyně byla v provozu celoročně, vždy od pondělí do pátku. Klienti si mohli vybírat ze tří druhů jídel, pro tři klienty jsme zvlášť připravovali dietní stravu.

 

Školka pro seniory a Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.


Školka pro seniory je určena nejen pro odlehčení rodinám, které se chtějí o své blízké starat a nechtějí je umístit do některého ze sociálních zařízení, ale je i pro seniory, kteří si chtějí zpříjemnit den a využít tak různorodých aktivit v kolektivu svých vrstevníků. Školka fungovala celoročně, vždy od pondělí do pátku. Stejně tak fungovalo i Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Školku pro seniory navštěvovalo pravidelně šest klientů, další dva klienti ji využili nárazově. Denní centrum pravidelně navštěvovali čtyři klienti, jeden klient podle potřeby.

Uživatelé těchto fakultativních služeb měli možnost využít nabízených aktivit a denních programů. Během dne byla uživatelům poskytnuta strava a doprava do našeho zařízení a zpět. Klienti mohli využít společenskou místnost s počítačem a internetem, jídelnu s občerstvením, ložnici pro odpočinek, venkovní bezbariérový bazén a krytý altán s přilehlou zahradou.
U seniorů jsme trénovali, jak individuálně tak skupinově, paměť a jemnou motoriku, prováděli aktivizační činnosti. S klienty s mentálním postižením jsme nacvičovali zvládání běžných úkonů o vlastní osobu a osobní hygienu, jemnou motoriku a prováděli jsme aktivizační činnosti i různé hry.
V průběhu roku jsme pro klienty zrealizovali jednodenní výlety po okolí, návštěvy výstav a kulturních akcí, vycházky do přírody. V případě pěkného počasí jsme aktivity hodně zaměřovali především na pobyt venku v přírodě a v zahradě našeho zařízení. Koncem roku se uživatelé Školky pro seniory a Denního centra společně sešli ve vánočním čase, aby poseděli u vánočního stromku a u muziky. K tanci a poslechu hráli přátelé našeho spolku společně s některými uživateli.

Fakultativní služby jsme poskytovali jen za velké pomoci sponzorů, partnerů a nadací.


PODPORA NADACÍ V ROCE 2016


Během roku naši činnost a projekty podpořily tyto nadace a nadační fondy:

Nadace AGROFERT nás v loňském roce podpořila hned dvakrát. V grantových řízeních byly vybrány dva naše projekty, v lednu „Terénní pečovatelská služba“ a v říjnu pak „Denní centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením“.

Terénní pečovatelskou službu podpořil také v červnu WEIL, GOTSHAL – Nadační fond.

Realizaci projektu „Sociální a fakultativní služby pro těžce tělesně a zdravotně postižené a pro seniory“ podpořila Nadace ČEZ.

V dubnu bylo podpořeno z programu VÝBORU DOBRÉ VŮLE – Nadace Olgy Havlové „Vzdělávání zaměstnanců“. Poskytnutá podpora projektu nám velmi pomohla zrealizovat další vzdělávání našich pracovníků v sociálních službách.

Díky Nadaci UMĚNÍ PRO ZDRAVÍ jsme mohli zlepšit prostředí společenské místnosti a chodby našeho zařízení. Nadace náš projekt podpořila v květnu.

Do zařízení jsme mohli také pořídit, za podpory Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, další nové kompenzační a rehabilitační pomůcky. Náš projekt byl nadací vybrán v červnu.

A v listopadu nás podpořila Nadace AGEL, díky které jsme mohli zakoupit dvě elektricky polohovací křesla pro seniory a jednu antidekubitní matraci.

Vyjádřené podpory a důvěry si velmi vážíme. Děkujeme.FINANCE 2016

FINANCE 2016


 

Poděkování
Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat všem příznivcům, sponzorům, partnerům a nadacím za vyjádřenou podporu a pomoc, které si velice vážíme. Díky Vám můžeme pomáhat lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.

Za celou Borůvku, Borovany, především za její klienty, děkujeme za veškerou finanční pomoc, dobrovolnickou práci a další formy pomoci i podpory, které jsme využili ve prospěch lidí s těžkým tělesným a zdravotním postižením a seniorů.

 

Upřímné poděkování za podporu
AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice
ANNABIS, s. r. o., Olomouc
BDO CB, s. r. o., České Budějovice
CADENZA, s. r. o.,
C + C Servis, s. r. o., Srubec
Česká lékárna holding, a. s., Praha
Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice a Borovany
Český svaz žen – Borovany, Borovany
ČEVAK, a. s., České Budějovice
DERMACOL, a. s., Praha
EATON Elektrotechnika, s. r. o., Suchdol nad Lužnicí
EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
Elektro U Helmichů, České Budějovice
Euroservis Clean CR, a. s., Praha
FABER VISUM | INTERSAT - PR studio & Brand building, Plzeň
Fórum dárců, Praha (Program: „Era pomáhá regionům“)
Fiedler AMS, s. r. o., České Budějovice
Hydro & Kov, s. r. o., Třeboň
INTV, s. r. o., Praha
Jan Becher – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, a. s., Karlovy Vary
KERN – LIEBERS CR, s. r. o., České Budějovice
Kelvion, s. r. o., Nymburk
Kovotex, s. r. o., České Budějovice
Kubý, s. r. o., Praha
LAB & Pharma, s. r. o., Praha
M – line, spol. s r. o., České Budějovice
Město Borovany
Městys Ledenice
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Agel
Nadace Agrofert
Nadace ČEZ
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Nadace Umění pro zdraví
pan Babka Václav
paní Cimlová Marie, Hluboká u Borovan
pan Fiedler Jindřich, České Budějovice
pan Hinterholz Jiří, Ledenice
pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha
paní Kadavá Jitka, Praha
pan Kalíšek Martin, Praha
pan Motyčka Zdeněk, Ledenice
pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy
pan Ing. Roušal Jan, Praha
Portál, s. r. o., Praha
Rohde § Schwarz, s. r. o., Praha
Rimmel London (Coty ČR, s. r. o.)
Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
Řízení letového provozu České republiky, s. p.
Sokolík Lubomír, Suchdol nad Lužnicí
SIAD CZECH, spol. s r. o., Praha - Stodůlky
SMP CZ, a. s., Praha
STAVOKLIMA, s. r. o., České Budějovice
STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
Sudop Praha, a. s., Praha
SVITAP J. H. J., s. r. o., Svitavy
Úřad práce České Budějovice
VEGALL PHARMA, s. r. o., Vrbno pod Pradědem
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha
Zemědělské družstvo Libín, Libín

Borůvka, Borovany

Petra z Lindy 147
373 12 Borovany
IČ: 266 41 003
tel. /fax: + 420 387 981 969

info@boruvka-borovany.cz
www.boruvka-borovany.cz


Bankovní spojení: Česká spořitelna, Trhové Sviny
Číslo účtu: 0563086389/0800

V Borovanech dne 20. 3. 2017
Jana Hornyšová
předsedkyně spolku

Výroční zpráva za rok 2015
Stáhnout

Vážení přátelé, příznivci a partneři našeho sdružení,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností a hospodařením našeho spolku a přiblížil vám tak předešlý rok 2015 a zároveň všem poděkoval za vyjádřenou podporu a důvěru našemu zařízení, které si velice vážíme.

Právě díky vaší ochotě a podpoře jsme mohli udržet a zlepšovat nabízené služby, které poskytujeme těžce tělesně a zdravotně postiženým lidem a seniorům.

Snažíme se našim klientům podat pomocnou ruku v době, kdy ji budou nejvíce potřebovat. Ve spolupráci s klienty či jejich rodinou hledáme nejlepší a nejrychlejší řešení jejich životní situace. Společně tak překonáváme vzniklé překážky a zachováváme přání klientů, zůstat ve svém prostředí. Děkujeme, že nám v této činnosti pomáháte, můžeme tak pomáhat konkrétním lidem a rodinám.

Celkový přehled hospodaření našeho spolku za minulý rok je shrnut v tabulce Finance 2015.

Jiří Bajer
ředitel správní rady


Pracovní kolektiv zařízení
Hlavně díky podpoře našich partnerů a i některým nadacím jsme během roku mohli zachovat stávající počet zaměstnanců a nemuseli je tak propouštět. Tím jsme měli možnost pomáhat u všech klientů, kteří pomoc potřebovali. Pracovní kolektiv vede ředitel správní rady, který je statutárním zástupcem organizace. Péči o klienty zajišťují pečovatelé v přímé péči, sociální pracovník a pomocný personál. Dále v našem zařízení pracuje ekonomka, administrativní pracovnice a kuchař s pomocnou sílou v kuchyni. V minulém roce u nás pracovalo 9 zaměstnanců. Velice si vážím našich zaměstnanců, bez nichž by naše služby nemohly fungovat. Děkuji jim za dobře odvedenou práci, díky které denně pomáhají řadě klientů, a naplňují tak cíle našeho zařízení.

NAŠE ČINNOST V ROCE 2015

Terénní pečovatelská služba (Identifikátor služby 687 53 32)

V tomto roce jsme navýšili denní kapacitu klientů, dle registrace, z 25 na 50 klientů Tím jsme mohli pokrýt všechny poptávky ze stran uživatelů našich služeb a pomáhat i dalším klientům, kteří o naše služby projevili zájem a těm, kteří by činnosti ve své domácnosti, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či věku, sami bez pomoci nezvládli. Zároveň jsme jim pomohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Jednalo se o pomoc například při péči o jejich vlastní osobu, pomoc při hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podávání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy, pomoc při vyřizování pochůzek na úřadech nebo dovoz strav V našem zařízení je i půjčovna kompenzačních pomůcek a během roku jsme tak poskytli klientům např. polohovací postel s antidekubitní matrací, vozík, chodítko nebo vanový zvedák. Tuto službu jsme poskytovali v Borovanech a v přilehlých městech a obcích. Po domluvě s klienty jsme službu poskytli i o víkendech. Klientů terénní pečovatelské služby bylo v roce 2015 celkem 50. Z toho 6 trvale upoutaných na lůžku s potřebou zvýšené péče a dalších 46 klientů v dovozové službě. Za celý rok najela naše auta ke klientům a s klienty celkem 34 100 km. Celkové náklady této služby činily 1 918 466 Kč.

 

Školka pro seniory
V rámci Terénní pečovatelské služby jsme již druhým rokem nabízeli také naší další službu, Školku pro seniory. Tato služba, která je určená nejen pro odlehčení rodinám, které se o své blízké chtějí starat a nechtějí je umístit do jiného zařízení, ale i pro samotné seniory, navštívilo pravidelně celkem 5 klientů, dalších 10 klientů ji navštívili nárazově. Uživatelé této služby měli celý den k dispozici pečovatele, kteří připravovali individuální programy a aktivity, na základě potřeb a požadavků klientů. Během roku se klienti zúčastnili jednodenních výletů po okolí, zapojili se do různých aktivit a konec roku všichni společně završili posezením u muziky, o kterou se postarali přímo klienti a také přátelé našeho zařízení.

 

Příprava a rozvoz obědů
Ve vlastní kuchyni jsme připravovali obědy, které jsme ke klientům také rozváželi. Někteří využili možnosti a poobědvali v jídelně našeho zařízení. Celkem jsme navařili 10 454 obědů. Díky významné finanční podpoře společnosti ČEPS, a. s. jsme mohli také v tomto roce dovybavit kuchyni o nezbytné nádobí a navíc jsme mohli nakoupit suroviny potřebné pro přípravu obědů, čímž jsme nemuseli, na základě rostoucích cen surovin, zdražovat obědy.

Letní integrované tábory pro děti a mládež
Tento rok bylo velmi náročné sehnat potřebné finanční prostředky na realizaci dalších týdenních nácvikových kurzů. A tak jsme tuto činnost museli výrazně omezit. Jen za pomoci sponzorů se nám podařilo uskutečnit alespoň dva týdenní pobyty, které jsme zrealizovali formou letního integrovaného tábora. Děti tak mohly strávit letní dny plné aktivit a zábavy v kolektivu přátel a alespoň na pár dní se odreagovat a načerpat nové síly, stejně tak i jejich rodiny.

Vybavení zařízení
V uplynulém roce jsme v našem zařízení upravili a přizpůsobili místnosti pro provoz Školky pro seniory. Rozšířili jsme i naše vybavení o novou polohovací postel v hodnotě 30 000 Kč s antidekubitní vzduchovou matrací v částce 7000 Kč a nový vanový zvedák. To vše bylo zakoupeno proto, aby byla možná snazší manipulace s klientem při péči a při osobní hygieně klienta, pro odlehčení klientovi dlouhodobě upoutanému na lůžku či po rekonvalescenci od bolestí a neklidu, zároveň pro preventivní zabránění vzniku dekubitů. Dále jsme na leasing pořídili nový automobil, díky kterému můžeme nyní zvládat současně na více místech pečovat o klienty a pomoci tak více lidem, kteří o naše služby projevují zájem.SPOLUPRÁCE S NADACEMI A JEJICH PROJEKTY I S VEŘEJNOSTÍ
V roce 2015 jsme měli možnost zúčastnit se některých projektů, ve kterých byla převážně zapojena i veřejnost.

V červnu jsme v projektu „TESCO – POMÁHÁME S VÁMI“ byli vybráni a zařazeni mezi další dvě neziskové organizace z regionu, kde měla veřejnost možnost svými žetony získanými za nákup, podpořit jednu ze tří organizací. Nakonec jsme v tomto projektu uspěli a skončili na 1. místě.

Další z projektů, do kterého jsme měli možnost se zapojit, byl projekt „ERA POMÁHÁ REGIONŮM 2015“. Ten odstartoval v červenci. Díky hlasům, které jsme od veřejnosti získali, jsme dostali Divokou kartu a ta nám umožnila dostat se do posledního kola tohoto ročníku a zúčastnit se registrované veřejné sbírky finančních příspěvků Fóra dárců, která probíhala až do 6. 1. 2016. Výsledek celého projektu už v této době, kdy výroční zprávu píšeme, tedy víme. Získali jsme druhé místo.

V srpnu jsme se zapojili do projektu Nadace ČEZ. Přes mobilní aplikaci EPP - Pomáhej pohybem měl uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty, z aktuálně nabízených projektů, a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Díky uživatelům této aplikace, kteří svým pohybem nashromáždili za daný čas určitý počet bodů, podpořila Nadace ČEZ realizaci našeho projektu – Terénní pečovatelskou službu.

Dále jsme byli podpořeni Nadačním fondem Weil, Gotshal, Lesy ČR s. p. a společností AstraZeneca Czech Republic s. r. o..


FINANCE 2015
FINANCE 2015


 

Poděkování
Chtěli bychom upřímně poděkovat za celoroční podporu. Děkujeme všem dlouhodobým partnerům a velmi si vážíme také těch, kteří se nás právě v roce 2015 rozhodli podpořit poprvé. Pomáhat bez vás všech si dnes již jen těžko dovedeme představit. Za celou Borůvku, Borovany děkujeme za finanční pomoc, dobrovolnickou práci a další formy pomoci i podpory, které jsme využili ve prospěch lidí s těžkým tělesným i zdravotním postižením a seniorů.

 

Upřímné poděkování za podporu
AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice
ANNABIS, s. r. o., Olomouc
AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Praha
BETA, s. r. o. – Pavel Dobrovský, Praha
BDO CB, s. r. o., České Budějovice
C + C Servis, s. r. o., Srubec
ČEPS, a. s., Praha
Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice a Borovany
Český svaz žen – Borovany, Borovany
ČEVAK, a. s., České Budějovice
Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk
D. I. M., s. r. o., České Budějovice
EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
Elektro U Helmichů, České Budějovice
ELIT CZ, spol. s r. o., Praha
ERA, Hradec Králové
Euroservis Clean CR, a. s., Praha
FABER VISUM - INTERSAT - Profesionální PR studio & Brand building
Fiedler AMS, s. r. o., České Budějovice
GEA Heat Exchangers, a. s., Nymburk
Hydro & Kov, s. r. o., Třeboň
INTV, s. r. o., Praha
Jan Becher – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, a. s., Karlovy Vary
Jihočeské teplo, s. r. o., České Budějovice
KERN – LIEBERS CR, s. r. o., České Budějovice
Kovotex, s. r. o., České Budějovice
Kubý, s. r. o., Praha
K + B EXPERT ČR, s. r. o., Klíčany
LAB & Pharma, s. r. o., Praha
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové
LUKR CZ, a. s. Plzeň
M – line, spol. s r. o., České Budějovice
Magna Cartech, s. r. o., České Velenice
Město Borovany
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace ČEZ
pan Babka Václav
paní Candrová Jana, Borovany
paní Cimlová Marie, Hluboká u Borovan
paní Ing. Hronková Marie, Ohrazeníčko
pan Husa Petr, Olešnice
pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha
paní Kadavá Jitka, Praha
pan Kalíšek Martin, Praha
paní Kamišová Vlasta, Hluboká u Borovan
pan Ochozka, Borovany
pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy
pan Ing. Roušal Jan, Praha
pan Sudac Roman
Rohde § Schwarz, s. r. o., Praha
Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
Schiedel, a. s., Nehvizdy
SIAD CZECH, spol. s r. o., Praha - Stodůlky
SMP CZ, a. s., Praha
STAVOKLIMA, v. o. s., České Budějovice
STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
Sudop Praha, a. s., Praha
SVITAP J. H. J., s. r. o., Svitavy
TESCO STORES CR, s. r. o., České Budějovice
Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice
Truhlářství Fencl, Ledenice
Úřad práce České Budějovice
Vileda, Praha
WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha
Zemědělské družstvo Libín, Libín

Výroční zpráva za rok 2014
Stáhnout

Vážení přátelé, příznivci a partneři našeho sdružení,
dovoluji si Vám předložit výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho sdružení Borůvka, Borovany za uplynulé období, rok 2014.

Borůvka, Borovany je nezisková organizace, která svoji pomoc zaměřuje na rodiny s těžce tělesně postiženými členy, na seniory a na osoby se zdravotním postižením. Historie společnosti sahá až do roku 1992.
Klientům můžeme nabídnout odpovídající zázemí, individuální přístup a odbornou péči. Za roky naší činnosti je naše sdružení místem pomoci pro stovky rodin s postiženými členy a pro seniory.


Pracovní kolektiv zařízení
Statutárním zástupcem sdružení je ředitel správní rady, který také vede pracovní kolektiv. V zařízení dále pracuje ekonomka a administrativní pracovnice. Péči o klienty zajišťují pečovatelé v přímé péči, sociální pracovník a pomocný personál. Součástí kolektivu je také kuchař.
V minulém roce pracovalo v našem zařízení 9 zaměstnanců.

Hospodaření
Za rok 2014 neshledala revizní komise při kontrole našeho sdružení žádné nesrovnalosti. Celkový přehled hospodaření zařízení je v  tabulce této výroční zprávy – Finance 2014.

Činnost v roce 2014
Terénní pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32 
Pečovatelská služba je určená pro klienty od 18 let, až po starší seniory, 85 let a více, se zdravotním nebo tělesným postižením a pro seniory, kde je kombinace více postižení.
Tato služba byla poskytována v Borovanech a v přilehlých městech a obcích, celoročně, od pondělí do pátku, po domluvě také fungovala i o víkendech.
V průběhu celého roku pomáhali pečovatelé u klientů v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli. Jednalo se především o péči o jejich vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovozu k lékaři i na pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy, dovoz stravy a podobně.
Denní kapacita klientů, dle registrace, byla zcela využitá. Celkový počet uživatelů služeb za rok 2014 byl 49 klientů. Pomáhali jsme s péčí i u trvale ležících klientů, kteří vyžadují odbornou péči. Při činnosti terénní pečovatelské služby bylo za rok najeto cca 32 800 km. Od ledna jsme v našem zařízení nabídli další službu, Školku pro seniory.

 

Školka pro seniory
Začátkem roku 2014 jsme začali, v rámci terénní pečovatelské služby, v našem zařízení nabízet tuto novou službu.
Je určena pro odlehčení rodinám, které se chtějí starat o své blízké a nechtějí je umístit do domova s pečovatelskou službou. Je i pro zájemce, seniory, kteří už v domově jsou, ale chtějí využít nabízených služeb a aktivit právě v našem zařízení.
Služba byla v provozu po celý rok, od pondělí do pátku, od 7:00 – 15:30 hodin. Během roku ji nárazově využilo 11 klientů a pravidelně ji začali navštěvovat 4 klienti, kterým byly naše pečovatelky celý den k dispozici. Klienti využívali nabízených aktivit i prostorů našeho zařízení.

V roce 2014 byly celkové náklady terénní pečovatelské služby 1 839 585 Kč. Služba fungovala za podpory MPSV, Jihočeského kraje, nadací a mnoha dalších partnerů.

Příprava a rozvoz obědů
Ve vlastní kuchyni jsme připravili 9 400 obědů, výběr byl ze tří druhů jídel a do jídelníčku byla zařazena i dietní strava. Zájemci měli možnost poobědvat v jídelně našeho zařízení, dalším klientům byla strava zavážena. Díky podpoře Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové jsme mohli dovybavit kuchyni o nové spotřebiče a nádobí, které byly nezbytné pro každodenní přípravu obědů, a tím tak zlepšit kvalitu našich jídel a zachovat hygienické podmínky.

Letní integrované tábory pro děti a mládež
Jenom díky sponzorům jsme měli možnost i v tomto roce uskutečnit letní tábory pro děti a mládež s těžkým tělesným postižením. Během léta nás navštívili naši stálí a dlouhodobí klienti z řad těžce tělesně postižených dětí, kteří k nám zavítali ze všech částí republiky. Během tohoto období jsme našim klientům opět nabídli možnost prožít část letních dní v přírodě, odreagovat se od starostí a zažít čas plný zábavy, her a kolektivních aktivit. Rodinám jsme zaručili a zabezpečili komplexní péči o jejich děti po celých 24 hodin denně.

 

Finance 2014

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Krajský úřad

55 000,-

2,25

Ministerstva - MPSV

326 800,-

13,35

Úřad práce

367 339,-

15,01

Příspěvek na peč. službu od MÚ Ledenice

10 000,-

0,41

Tříkrálovská sbírka z Ledenic

16 762,-

0,69

Granty nadací

25 000,-

1,03

Příspěvek na peč. službu od MÚ Borovany

46 795,-

1,92

Ostatní spolky a sbírky

15 783,-

0,65

Dary firem a organizací

692 722,-

28,3

Dary osob

78 540,-

3,21

Příjmy z vlastní činnosti

810 919,-

33,13

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

2 460,-

0,1

Úrok z účtů

222,36

0,01

CELKEM

2 448 342,-

100

B. Výdaje

Mzdové náklady

1 029 056,-

39,49

Zákonné soc. pojištění

348 005,-

13,36

Odpis DNHM a DHM

218 235,-

8,38

Spotřeba PHM

77 898,50

2,99

Oprava a údržba – objekt, auta

33 283,-

1,28

Spotřeba energie

199 133,-

7,65

Spotřební materiál

422 812,72

16,23

Ostatní služby

64 986,41

2,5

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

55 625,63

2,14

Leasing

157 012,25

6,03

CELKEM

2 606 048,-

100

C. Rekapitulace

Příjmy

2 448 342,-

Výdaje

2 606 048,-

Hospodářský výsledek

- 157 706,-

 

Poděkování
Děkuji našim sponzorům, dobrovolníkům a nadacím. Velice si vážím každého příznivce, dárce a daru.
Děkuji Ekonomickým stavbám, s. r. o. za dlouhodobou a významnou podporu, bez níž bychom si poskytování našich služeb nedokázali představit.
Děkuji Výrobnímu družstvu Kovotex, v. d. i., příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu, jak pomoci.
Děkuji zaměstnancům za přístup, vykonanou práci a za ochotu podílet se na chodu sdružení.
Jiří Bajer, ředitel správní rady

 

Upřímné poděkování za podporu
AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice
ALBI CZ, a. s., Praha
ANECT, a. s., Brno
AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Praha
A TOP, s. r. o., Sobotka
Autobazar H – H, s. r. o., Borovany
BDO CB, s. r. o., České Budějovice
Citibank Europe, plc, Praha
Česká lékárna holding, a. s., Brno
Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice a Borovany
ČEVAK, a. s., České Budějovice
Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk
Dermacol, a. s., Praha
D. I. M., s. r. o., České Budějovice
EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec
Elektro U Helmichů, České Budějovice
ELIT CZ, spol. s r. o., Praha
FABER VISUM | INTERSAT - Profesionální PR studio & Brand building
GEA Heat Exchangers, a. s., Nymburk
GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny
Hasiči Borovany
Hydro & Kov, s. r. o., Třeboň
INTV, s. r. o., Praha
Jihočeské teplo, s. r. o., České Budějovice
KERN – LIEBERS CR, s. r. o., České Budějovice
Kovotex, v. d. i., České Budějovice
Kubý, s. r. o., Praha
LAB & Pharma, s. r. o., Praha
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové                      
M – line, spol. s r. o., České Budějovice
Magna Cartech, s. r. o., České Velenice
Město Borovany
Městys Ledenice
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nivea Beiersdorf, s. r. o., Praha
pan JUDr. Adam Jaroslav, Český Krumlov
pan Babka Václav
paní Bednářová Renata, Černošice
paní Candrová Jana, Borovany
pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice
paní Ing. Hronková Marie, Ohrazeníčko          
pan JUDr. Kadavý Alexandr, Praha
paní Kadavá Jitka, Praha
pan Kalíšek Martin, Praha
pan Koch Jan, Strunkovice nad Volyňkou
pan Ing. Mrtka Tomáš, Havlíčkův Brod
pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy
pan Ing. Roušal Jan, Praha
pan a paní Růžičkovi, Trhové Sviny
Rimmel London, Praha
Rohde § Schwarz, s. r. o., Praha
Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
Schiedel, a. s., Nehvizdy
SIAD CZECH, spol. s r. o., Praha - Stodůlky
SMP CZ, a. s., Praha
STAVOKLIMA, v. o. s., České Budějovice
STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
m   Sudop Praha, a. s., Praha
SVITAP J. H. J., s. r. o., Svitavy
TESCO STORES CR, s. r. o., České Budějovice
Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice
Truhlářství Fencl, Ledenice
Úřad práce České Budějovice
Varta Baterie, s. r. o., Česká Lípa
Vehicle Club Band, Borovany
Vileda, Praha
Vodňanská drůbež, a. s., Vodňany
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha

Výroční zpráva za rok 2013

Vážení přátelé, partneři,
předkládám Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho sdružení OS Borůvka, Borovany v roce 2013.

Borůvka, Borovany je spolek, který vznikl v roce 1992 jako nezisková organizace na podporu rodinám s dětmi s postižením. Zakladatelé a členové sdružení jsou rodiče dětí s postižením, zaměstnanci, odborníci a přátelé. Již 22 let pomáháme s péčí o hendikepované a naše služby jsme rozšířili i o pomoc seniorům.

Pracovní kolektiv zařízení
Pracovní kolektiv vede ředitel správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Činnost zařízení dále zajišťuje ekonomka a administrativní pracovník. Péči o klienty vykonávají pracovníci v přímé péči, sociální pracovník a pomocný personál. Součástí pracovního týmu je kuchař. V roce 2013 pracovalo v zařízení 9 zaměstnanců.

Hospodaření
Revizní komise provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení za rok 2013 a neshledala žádné nesrovnalosti. Vše bylo bez závad a nebylo tedy uloženo žádné opatření k nápravě.

Činnost v roce 2013
Terénní pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32 
Pečovatelská služba je určena pro klienty od 19 let až po starší seniory. Terénní pečovatelská služba byla poskytována v rodinách zdravotně postižených a seniorů. Jednalo se o obce a města na území Sdružení Růže. Denní kapacita 25 klientů byla plně využita. Maximální počet klientů dle registrace byl 25 a 20 pro dovoz obědů z naší kuchyně, kde jsme připravili celkem 7 813 obědů. Celkový počet uživatelů služeb za rok 2013 byl 48. 

Cílem pečovatelské služby bylo pomoci klientům se zdravotním postižením a seniorům v jejich domácnosti s činnostmi, které vzhledem ke svému postižení a věku sami nezvládli. Zabezpečovali jsme dovoz klientů na pravidelné rehabilitace a lékařské prohlídky. Při této činnosti bylo najeto cca 31600 km. Pomáhali jsme s péčí u trvale ležících klientů vyžadujících odbornou péči. V závěru roku byly upraveny prostory našeho zařízení pro novou službu „Školka pro seniory”, která bude od roku 2014 v provozu od pondělí do pátku, od 7:00 – 15:30 hodin.

Je naší snahou, aby senioři mohli prožít své stáří v klidu a ve své rodině, mezi svými nejbližšími.
V roce 2013 stály celkové náklady na terénní pečovatelskou službu
2 284 649,-Kč. Tato služba byla podpořena v rámci projektu MPSV a Jihočeského kraje.

Týdenní nácvikové kurzy
Díky nadacím a sponzorům jsme měli možnost poskytnout 11 týdenních nácvikových kurzů pro rodiny s těžce tělesně postiženými dětmi. Na jeden týden jsme si převzali postižené dítě a zabezpečili mu kompletní péči po celých 24 hodin denně. Během pobytu dítěte u nás si rodina mohla odpočinout, načerpat nové síly nebo vyřídit pochůzky, které se nepřetržitou péčí o postižené dítě dají jen těžko stíhat. Službu během roku využilo 86 klientů s těžkým tělesným postižením a my jim mohli nabídnout možnost prožít část letních dní v přírodě, odreagovat se od starostí a zažít čas plný zábavy, her a kolektivních aktivit.

Poděkování
Rád bych při této příležitosti poděkoval Vám všem, kteří jste naši práci podpořili finanční, materiální či osobní pomocí. Děkuji našim sponzorům, dobrovolníkům a nadacím. Moc si vážím Vaší důvěry a pomoci.
Děkuji Ekonomickým stavbám, s. r. o. za dlouhodobou a významnou podporu, bez níž bychom si poskytování našich služeb nedokázali představit.

Náš dík patří především:
Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry 
Společnosti Ekonomické stavby, s. r. o
Výrobnímu družstvu Kovotex, v. d. i
Nadačnímu fondu J&T
Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci
Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu
Zaměstnancům za přístup a vykonanou práci

V rámci fakultativních činností jsme pro zájemce zrealizovali výlety s dopravou bezbariérovým automobilem a společná posezení.

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Krajský úřad

50 000,-

1,6

Ministerstva - MPSV

400 000,-

12,6

Úřad práce

298 417,-

9,4

Sdružení Růže

80 000,-

2,5

Tříkrálovská sbírka

18 000,-

0,6

Granty nadací

565 180,-

17,7

Příspěvek na peč. službu od MÚ Borovany

50 149,-

1,6

Ostatní spolky a sbírky

40 404,40

1,3

Dary firem a organizací

615 084,-

19,0

Dary osob

80 890,-

2,5

Příjmy z vlastní činnosti

736 385,-

23,1

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

3 060,-

0,1

Úrok z účtů

346,68

0,01

Tržby z prodeje majetku

251 000,-

8,0

CELKEM

3 188 916,08

100

B. Výdaje

Mzdové náklady

1 553 740,-

47,6

Zákonné soc. pojištění

526 674,-

16,1

Odpis DNHM a DHM

54 120,-

1,7

Spotřeba PHM

95 397,09

2,9

Oprava a údržba – objekt, auta

21 931,-

0,7

Spotřeba energie

284 567,68

8,7

Spotřební materiál

463 565,57

14,2

Ostatní služby

57 836,65

1,8

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

43 287,75

1,3

Leasing

166 469,79

5,0

CELKEM

3 267 589,53

100

C. Rekapitulace

Příjmy

3 188 916,08

Výdaje

3 267 589,53

Hospodářský výsledek

- 78 673,45

Poděkování našim dárcům a příznivcům

AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice
AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Praha
A TOP, s. r. o., Sobotka
BDO CB, s. r. o., České Budějovice
Citibank Europe, plc, Praha
Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice
ČEVAK, a. s., České Budějovice
Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk
DIM, s. r. o., České Budějovice
EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec
Elektro U Helmichů, České Budějovice
INTERSAT IT | Web Distribuce, Plzeň
ELIT CZ, spol. s r. o., Praha
GEA Heat Exchangers, a. s. Nymburk
GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny
IMPROMAT INT., s. r. o., Zlín - Malenovice
Kasto Tábor, s. r. o, Tábor – Měšice
Kovotex, v. d. i., České Budějovice
LAB & Pharma, s. r. o., Praha
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové                      
M – line, spol. s r. o., České Budějovice
Mane Holding, a. s.
MEGABOOKS CZ, spol. s r. o., Praha
Město Borovany
METROSTAV, a. s., Praha
Nadace AGROFERT HOLDING
Nadační fond J&T
Nadace J. A. Sládka
pan Babka Václav
pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice
pan Kadavý Alexandr, Praha
paní Kadavá Jitka, Praha
pan Ing. Kubý Robert, Praha
paní Martina Monzerová, Borovany
pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy
pan Ing. Roušal Jan, Praha
pan Šimek Jiří
Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha
Rohde § Schwarz, s. r. o., Praha
Rybářství Nové Hrady, s. r. o., Nové Hrady
Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
Sdružení Růže
SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu
SMP CZ, a. s., Praha
Stavoklima, v. o. s., České Budějovice
STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
Sudop Praha, a. s., Praha
Úřad práce České Budějovice
Vincenské společenství
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha
Zahradní centrum Ferenčík s. r. o., Č. Budějovice
Základní škola Borovany
Míča a Harašta, s. r. o., Blansko
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Výroční zpráva za rok 2012

Vážení přátelé, partneři,

dovolte mi, abych Vás prostřednictvím výroční zprávy seznámil s hospodařením Občanského sdružení Borůvka, Borovany za rok 2012.

Za podpory nadací a sponzorů se nám podařilo zajistit financování 12-ti týdenních nácvikových kurzů pro rodiny s těžce tělesně postiženými dětmi. Na dobu jednoho týdne
si rodiče mohli od náročné a nepřetržité péče odpočinout a načerpat nové síly do další péče. Službu během roku využilo 91 klientů s těžkým tělesným postižením.

Terénní pečovatelská služba byla poskytována v rodinách zdravotně postižených a seniorů. Jednalo se o obce a města na území Sdružení Růže. Denní kapacita 25 klientů,
byla plně využita. V rámci této služby byly také zapůjčeny kompenzační pomůcky, jako vozík, polohovací postel, toaletní vanový zvedák, chodítka.

Rád bych prostřednictvím těchto řádek poděkoval všem partnerům z řad nadací a sponzorů, kteří se rozhodli nám pomoci. Bez Vás by Borůvka nebyla. Děkuji, že nám pomáháte
pomáhat.

Pracovní kolektiv zařízení
Pracovní kolektiv vede ředitel správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Činnost zařízení dále zajišťuje ekonom a administrativní pracovník. Péči o
klienty vykonávají pracovníci v sociálních službách v přímé péči, sociální pracovník a pomocný personál. Součástí pracovního týmu je kuchař. V roce 2012 pracovalo v
zařízení 11 zaměstnanců.

▪    Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách
▪    Terénní pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32  
Pečovatelská služba je určena pro klienty od 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů dle registrace je 25. Cílem pečovatelské služby je pomoci klientům se
zdravotním postižením a seniorům v jejich domácnosti s činnostmi, které vzhledem ke svému postižení a věku sami nezvládnou. Zabezpečujeme dovoz klientů na
pravidelné rehabilitace, lékařské prohlídky. Pomáháme s péčí u trvale ležících klientů vyžadujících odbornou péči. Dle sociálního zákona zabezpečujeme i dovoz obědů
z vlastní jídelny. Pro potřeby terénní pečovatelské služby byl za podpory města Borovany pořízen nový užitkový vůz Citroen Nemo.
V roce 2012 stály celkové náklady na terénní pečovatelskou službu 1 316 527,-Kč.

▪    Stavební adaptace a opravy zařízení
V roce 2012 byla provedena rekonstrukce venkovního bazénu. Pro snadný přístup vozíčkářům byla vybudována nájezdová rampa. Celkové náklady dosáhly výše 25 000,-Kč.  

▪    Co bychom chtěli v roce 2013
▪    vyměnit stará okna v přízemí budovy
▪    dokončit zateplení budovy a střechy

V závěru výroční zprávy nám dovolte srdečně poděkovat těm, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

▪    Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry  
▪    Společnosti Ekonomické stavby, s. r. o
▪    Výrobnímu družstvu Kovotex, v. d. i
▪    Nadačnímu fondu J&T
▪    Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci
▪    Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu
▪    Zaměstnancům za přístup a vykonanou práci
▪   paní Kadavá Jitka, Praha
▪    paní Vařilová Vlasta, Praha  
▪    Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha
▪    Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha
▪    Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
▪    Sdružení Růže
▪    SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu
▪    SMP CZ, a. s., Praha
▪    Stavoklima, v. o. s., České Budějovice
▪    STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
▪    Sudop Praha, a. s., Praha
▪    SVITAP J. H. J., spol. s r.o., Svitavy-Předměstí
▪    Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice
▪    Úřad práce České Budějovice
▪    VARTA Baterie spol. s r.o., Česká Lípa
▪    Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
▪   WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha
▪    Základní škola Borovany

Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary, dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.

Poděkování našim dárcům a příznivcům


▪    AGRA GROUP, a. s., Střelské Hoštice
▪    AstraZeneca Czech Republic, s. r. o., Praha
▪    A TOP, s. r. o., Sobotka
▪    BusLine, a. s., Semily
▪    BDO CB, s. r. o., České Budějovice
▪    Citibank Europe, plc, Praha
▪    COLOP CZ, s. r. o., Borovany
▪    Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice
▪    ČEVAK, a. s., České Budějovice
▪    Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk
▪    DIM, s. r. o., České Budějovice
▪    EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
▪    Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
▪    EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec
▪    Elektro U Helmichů, České Budějovice
▪    ELIT CZ, spol. s r. o., Praha
▪    GEA Heat Exchangers, a. s. Nymburk
▪    GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny
▪    INTERSAT IT | Web Distribuce, Plzeň
▪    INTV, spol. s r. o., Praha
▪    Jihočeské teplo, s. r. o., České Budějovice
▪    Kasto Tábor, s. r. o, Tábor – Měšice
▪    Kovotex, v. d. i., České Budějovice
▪    LAB & Pharma, s. r. o., Praha
▪    LB Cemix, s. r. o., Borovany
▪    Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové                       
▪    M – line, spol. s r. o., České Budějovice
▪    MEGABOOKS CZ, spol. s r. o., Praha
▪    Město Borovany
▪    METROSTAV, a. s., Praha
▪    Míča a Harašta, s. r. o., Blansko
▪    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
▪    Nadace AGROFERT HOLDING
▪    Nadační fond J&T
▪    Nadace Dětský mozek
▪    Olivova nadace
▪    pan Babka Václav
▪    pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice
▪    pan Kadavý Alexandr, Praha
▪    pan Ing. Kubý Robert, Praha
▪    pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

   % z celku

         Ministerstva - MPSV

395 000

11,6

         Úřad práce

144 000

4,2

         Sdružení Růže

80 000

2,3

         Město Borovany

40 000

1,2

         Granty nadací

556 320

16,1

     Příspěvek na peč. službu Borovany

42 746

1,2

         Ostatní spolky a sbírky

63 129

1,8

         Dary firem a organizací

 

37,2

         Dary osob

31 240

0,9

         Příjmy z vlastní činnosti

805 165

23,3

         Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

3 260

0,1

         Úrok z účtů

344,82

0,001

         Tržby z prodeje majetku

5 000

0,1

CELKEM

 

100

B. Výdaje

   

         Mzdové náklady        

 

47,8

         Zákonné soc. pojištění

573 752

16,2

        Odpis   DNHM a DHM

 

2,6

         Spotřeba PHM

 

2,8

         Oprava a údržba – objekt, auta

 

3,4

         Spotřeba energie

 

8,2

         Spotřební materiál

 

13,8

         Ostatní služby

 

2,3

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

 

2,8

Poskytnuté příspěvky – spoluúčast

2 929

0,1

CELKEM

 

100

C. Rekapitulace

 

 

         Příjmy

 

         Výdaje

 

         Hospodářský výsledek

-84 708,42

Výroční zpráva za rok 2011

Vážení přátelé, partneři,

dovolte, abych Vás seznámil s hospodařením a činnostmi Občanského sdružení Borůvka, Borovany za rok 2011.

Borůvka pokračovala v poskytování sociálních služeb pro seniory a těžce tělesně postižené pečovatelskou službou a týdenními nácvikovými kurzy.

Terénní pečovatelská služba zaznamenala nárůst ze 7 na 25 klientů. Jde o maximální využití možné kapacity dle navýšené registrace. Pečovatelská služba zabezpečuje nejen
péči o klienta v jeho domácím prostředí, ale zajišťuje i dovoz obědů z vlastní jídelny. Došlo k nárůstu obědů a to o 38%. Počet připravených a rozvezených jídel pro
seniory a zdravotně postižené byl cca šest tisíc obědů. Ze tří na sedm se zvýšil i počet klientů trvale upoutaných na lůžku.

Týdenní nácvikové kurzy pro těžce tělesně postižené klienty a letní tábory pro postižené zůstaly zachovány jen díky sponzorů a nadacím. Plně si uvědomujeme zatížení
rodičů nepřetržitou péči, a proto jsme se rozhodli tuto službu zachovat, byť v menším rozsahu. Přesto jsme v roce 2011 poskytli péči 92 těžce tělesně postiženým
klientům.

Ze stavebních úprav bych zmínil dokončené zázemí kuchyně. Vznikly nové prostory, které buď chyběly, nebo již nevyhovovaly našemu provozu. Tato modernizace pro nás
znamenala možnost navýšení kapacity připravovaných jídel do budoucna. Celkové náklady dosáhly výše cca 500 tisíc korun a byly hrazeny pouze z darů sponzorů a nadací.

Na tomto místě se patří poděkovat našim partnerům z řad firem, nadací a drobných dárců. Bez Vás by Borůvka nebyla místem, kam se lidé s handicapem vrací. Jsme si
vědomi, že za pomocí stojí velké úsilí a vážíme si, že jste vyjádřili podporu právě našemu sdružení. Za celou Borůvku, klienty a rodiče Vám srdečně děkuji.

Pracovní kolektiv zařízení
Pracovní kolektiv vede ředitel správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Činnost zařízení dále zajišťuje ekonom a administrativní pracovník. Péči o
klienty vykonávají pracovníci v sociálních službách v přímé péči, sociální pracovník a pomocný personál. Součástí pracovního týmu je kuchař. V roce 2011 pracovalo v
zařízení 11 zaměstnanců.

▪    Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách
▪    Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32  
Pečovatelská služba je určena pro klienty od 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů dle registrace je 25. Cílem pečovatelské služby je pomoci klientům se
zdravotním postižením a seniorům v jejich domácnosti s činnostmi, které vzhledem ke svému postižení a věku sami nezvládnou. Zabezpečujeme dovoz klienta na
pravidelné rehabilitace, lékařské prohlídky a pomáháme s péčí u trvale ležících klientů vyžadujících odbornou péči. Dle sociálního zákona zabezpečujeme i dovoz
obědů z vlastní jídelny. V roce 2011 stály celkové náklady na pečovatelskou službu 1 119 425,-Kč.

▪    Stavební adaptace a opravy zařízení
V roce 2011 jsme završili výstavbu zázemí kuchyně, která navazovala na modernizaci kuchyně. Zde bych rád poděkoval společnostem ČEPS a Ekonomickým stavbám za významnou
podporu, díky níž jsme mohli projekt uskutečnit. Modernizace kuchyně a zázemí nám umožní navýšit kapacitu připravovaných jídel a tím uspokojit více zájemců o dovoz
našich obědů.   

▪    Co bychom chtěli v roce 2012
▪    modernizovat bazén
▪    vyměnit stará okna v přízemí budovy

V závěru výroční zprávy nám dovolte srdečně poděkovat těm, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

▪    Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry  
▪    Společnosti Ekonomické stavby, s. r. o
▪    Výrobnímu družstvu Kovotex, v. d. i
▪    Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci
▪    Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu
▪    Zaměstnancům za přístup a vykonanou práci
▪   paní Kadavá Jitka, Praha
▪    paní Vařilová Vlasta, Praha  
▪    Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha
▪    Program nadační služby Lesů České republiky, s. p.
▪    Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha
▪    Římskokatolická farnost Ledenice, Ledenice
▪    Sdružení Růže
▪    SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu
▪    SMP CZ, a. s., Praha
▪    Stavoklima, v. o. s., České Budějovice
▪    STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha
▪    Sudop Praha, a. s., Praha
▪    Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice
▪    Úřad práce České Budějovice
▪    VARTA Baterie spol. s r.o., Česká Lípa
▪   WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha
▪    žáci 8.B. třídy ZŠ Borovany
▪    Zepter Medical, Praha  

Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary, dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.

Poděkování našim dárcům a příznivcům

▪    Admass Direct Marketing, s. r. o., Praha
▪    A TOP, s. r. o., Sobotka
▪    AES Bohemia, s. r. o, Planá nad Lužnicí
▪    Barx Energy, s. r. o., Lišov
▪    BDO CB, s. r. o., České Budějovice
▪    BusLine, a. s., Semily
▪    Citibank Europe, plc, Praha
▪    Climatec Group, a. s., Milevsko
▪    CPI Hotels, a. s. – Hotel Gomel, České Budějovice
▪    COLOP CZ, s. r. o., Borovany
▪    ČEPS, a. s., Praha
▪    Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice
▪    ČEVAK, a.s., České Budějovice
▪    Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk
▪    DIM, s. r. o., České Budějovice
▪    EGC - EnerGoConsult ČB, s. r. o., České Budějovice
▪    Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice
▪    EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec
▪    Elektro U Helmichů, České Budějovice
▪    ELIT CZ, spol. s r. o., Praha
▪    GEA Goedhart, a. s., Nymburk
▪    GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny
▪    Hewlett – Packard, s. r. o., Praha
▪    Husqvarna Česko, s. r. o., Praha
▪    Institut zahraničního vzdělávání, Praha
▪    INTERSAT IT | Web Distribuce, Plzeň
▪    INTV, spol. s r. o., Praha
▪    ISCO, spol. s r. o., Praha
▪    Jihočeské teplo, s. r. o., České Budějovice
▪     Kasto Tábor, s. r. o, Tábor – Měšice
▪    Kovotex, v. d. i., České Budějovice
▪    LAB & Pharma, s. r. o., Praha
▪    LB Cemix, s. r. o., Borovany
▪    Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové                       
▪    M – line, spol. s r. o., České Budějovice
▪    MASEPX Czech, s. r. o., Veselí nad Lužnicí
▪    Město Borovany
▪    METROSTAV, a. s., Praha
▪    Míča a Harašta, s. r. o., Blansko
▪    Milan Král, s. r. o, České Budějovice
▪    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
▪     Motip Dupli, s. r. o., Popůvky u Brna
▪    Nadace Dětský mozek
▪    pan Babka Václav
▪    pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice
▪    pan Kadavý Alexandr, Praha
▪    pan Ing. Kubý Robert, Praha
▪    pan Ing. Polášek Petr, Kozolupy  
▪    pan Mgr. Vařil Jiří, Praha

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

   % z celku

         Ministerstva - MPSV

368 000

10,6

         Úřad práce

91 000

2,6

         Sdružení Růže

80 000

2,3

         Město Borovany

50 000

1,4

         Granty nadací

60 000

1,7

         Ostatní spolky a sbírky

 

1,1

         Dary firem a organizací

 

50,4

         Dary osob

45 420

1,3

         Příjmy z vlastní činnosti

702 318

20,0

         Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

3 541

0,1

         Úrok z účtů

384,13

0,01

         Tržby z prodeje majetku

298 800

8,5

CELKEM

 

100

B. Výdaje

   

         Mzdové náklady        

 

42,6

                   Zákonné soc. pojištění

515 647

14,5

         Odpis DNHM a DHM

 

9,8

         Spotřeba PHM

 

2,9

         Oprava a údržba – objekt, auta

 

7,9

         Spotřeba energie

 

5,9

         Spotřební materiál

 

11,8

         Ostatní služby

 

2,5

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

 

2,1

CELKEM

 

100

C. Rekapitulace

 

 

         Příjmy

 

         Výdaje

3 560 803,22

         Hospodářský výsledek

   -57 860,79

Výroční zpráva za rok 2010

Vážení partneři a přátelé,

rádi bychom Vám prostřednictvím této výroční zprávy poděkovali za podporu a vyjádřenou důvěru. Nebereme ji jako samozřejmost, plně si uvědomujeme, že za Vaší pomocí stojí velký kus práce, který musíte odvést. Díky Vám společně překonáváme bariéry a posouváme Borůvku vpřed, což v dnešní době není jednoduché. Podpora státu se pomalu vytrácí a zajistit chod služby je čím dál tím složitější. To ukázal i rok 2010, kdy jsme jen díky Vám mohli udržet naše služby pro těžce tělesně postižené a seniory. Máte velký podíl na tom, že Borůvka mohla být opět místem, kde našli lidé s handicapem pomoc a zázemí. Děkujeme, s Vámi jsme silnější.

Jaký byl tedy rok 2010 pro Borůvku, ve kterém oslavila osmnáct let své existence a činnosti?

Základní údaje

Slovo úvodem

Tři hlavní cíle, se kterými jsme vstupovali do roku 2010, spočívaly v udržení dvou stávajících služeb a v dokončení další etapy výstavby zázemí kuchyně. Těší mě, že za velkého úsilí našich partnerů z řad firem, drobných dárců a nadací se nám tato předsevzetí podařila splnit.

Jak bylo zmíněno v úvodu výroční zprávy, podpora ze strany státu pomalu klesá. To jsme nejvíce pocítili v odlehčovací službě, kterou MPSV podpořilo dotací vystačující pouze na dva měsíce provozu. Ojedinělá služba, která byla vysoce ceněna nadacemi, odborníky a především rodinami s postiženými dětmi, se tak ocitla na samém zániku. Zde bych vyzdvihl přístup a pomoc našich partnerů. Jen díky jejich podpoře jsme mohli v této činnosti pokračovat a dál ji poskytovat lidem s těžkým tělesným handicapem. Pokud si tento likvidační přístup úředníci neuvědomí, bude to znamenat negativní dopad na celou společnost. Zejména na to doplatí postižení, lidé v nouzi a staří lidé. Nebudou již moci využít služby, na které byli zvyklí, protože tyto službou zaniknou. Nežádáme přebytečné finanční prostředky, na rozdíl od státních institucí si velice pečlivě rozmýšlíme, jak s darovanými prostředky naložíme a v neposlední řadě je velkou měrou opět vracíme do státního rozpočtu.

Zázemí kuchyně je projekt, který navazuje na modernizaci kuchyně. Mám velikou radost, že jsme opět díky sponzorům a nadacím mohli provést důležité zastřešení a zateplení střechy. Tím jsme zamezili zatékání vody do budovy a následné podmáčení zdí. Někomu se může zdát, že to jsou kroky pomalé. Pro nás jsou to ovšem kroky přímo mílové. Znamená to nejen šetřit finanční prostředky, ale také nadále zkvalitňovat služby pro naše klienty. Na přístavbě zázemí kuchyně bylo odpracováno i několik desítek hodin svépomocně, což také vedlo ke snížení nákladů. Na konci roku jsme již zahájili vnitřní práce a to položením odpadů, přípravou vodoinstalace a vzduchotechniky.

Rád bych závěrem úvodního slova poděkoval všem dárcům, kteří zvážili naše žádosti a Borůvce pomohli. Hrají stále větší úlohu ve financování našich služeb. Vážím si, že mají Borůvku ve svém srdci, protože bez nich by Borůvka nemohla vstoupit do devatenáctého roku své činnosti a existence.

Děkujeme.

Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv vede ředitel správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Dále činnost zařízení zajišťuje ekonom a administrativní pracovník. Péči o klienty vykonávají pracovníci v sociálních službách v přímé péči, sociální pracovník a pomocný personál. Součástí pracovního týmu je kuchař. V roce 2010 pracovalo v zařízení 8 zaměstnanců.

Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

»   Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62, služba zrušena k 30. září

»   Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32  

Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V roce 2010 bylo realizováno 15 odlehčovacích pobytů. Celkem službu využilo 127 těžce tělesně postižených klientů. Pro již zmíněnou nedostačující dotaci od MPSV musela být služba odlehčovacích pobytů v září zastavena. Průměrný počet klientů na pobyt byl 8,4. Za třináct let poskytování odlehčovací péče jsme ji poskytli 1 821 klientům z celé České republiky.

Celkové náklady v roce 2010 na odlehčovací službu činily 1 807 721,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl. Díky modernizaci kuchyně jsme mohli nabídnout novou službu, dovoz obědů seniorům a postiženým.

V roce 2010 stály celkové náklady na pečovatelskou službu 850 215,-Kč.

Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2010 jsme za velkého přispění nadací a sponzorů dokončili druhou etapu výstavby přístavku zázemí kuchyně. Rád bych zde poděkoval společnosti ČEPS a Nadačnímu fondu Lesů České republiky, kteří nám v této etapě významně pomohli. Díky nim jsme mohli postavit novou střechu a zateplit ji, položit vodo a elektro instalaci a připravit vzduchotechniku.

Celkové náklady druhé etapy dosáhly částky 180 841,50 Kč.

Co bychom chtěli  v roce 2011

» dokončit vnitřní práce v přístavku a uvést zázemí kuchyně do provozu

» poskytovat sociální služby na nejvyšší úrovni

V závěru výroční zprávy nám dovolte srdečně poděkovat těm, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:
Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry
Společnosti Ekonomické stavby, s. r. o
Výrobnímu družstvu Kovotex, v. d. i
Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci
Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu
Zaměstnancům za přístup a vykonanou práci


A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

547 000

16,3

Úřad práce

227 771

6,8

Sdružení Růže

79 768,33

2,4

Granty nadací

286 960

8,5

Ostatní spolky

42 390

1,3

Dary firem a organizací

1 679 100

50,0

Dary osob

64 280

1,9

Příjmy z vlastní činnosti

423 937

12,6

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

3 260

0,1

Úrok z účtů

38,01

0,05

Tržby z prodeje majetku

2 000

0,05

CELKEM

3 356 507,34

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 688 210

48,2

Zákonné soc. pojištění

573 034

16,4

Odpis  DNHM a DHM

151 788,60

4,3

Spotřeba PHM

81 426,33

2,3

Oprava a údržba – objekt, auta

226 834,90

6,5

Spotřeba energie

235 534

6,7

Spotřební materiál

375 104,50

10,7

Ostatní služby

75 689,16

2,2

Jiné ostatní náklady – bank. poplat.,      pojišt.

96 396,98

2,7

CELKEM

3 504 018,47

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

3 356 507,34

Výdaje

3 504 018,47

Hospodářský výsledek

-147 514,13

Výroční zpráva za rok 2009

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

938 000

21,5

Úřad práce

157 780

3,6

Sdružení Růže

83 864

1,9

Granty nadací

830 516

19,0

Dotace Krajského úřadu

50 000

1,1

Dary firem a organizací

1 552 121,50

35,5

Dary osob

166 480

3,8

Příjmy z vlastní činnosti

428 807

9,8

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

4 480

0,1

Úrok z účtů

111,98

0,1

Tržby z prodeje majetku

158 000

3,6

CELKEM

4 370 160,48

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 875 271

40,2

Zákonné soc. pojištění

592 014

12,7

Odpis DNHM a DHM

711 717,50

15,3

Spotřeba PHM

59 600,36

1,3

Oprava a údržba – objekt, auta

691 661,40

14,8

Spotřeba energie

259 218,40

5,6

Spotřební materiál

322 495,60

6,9

Ostatní služby

81 319

1,7

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

67 279,92

1,4

CELKEM

4 660 577,18

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

4 370 160,48

Výdaje

4 660 577,18

Hospodářský výsledek

-290 416,70

Poděkování a uveřejnění našich dárců a sponzorů najdete na web stránkách:

www.boruvka-borovany.cz

V Borovanech dne 25. 4. 2011 Jiří Bajer

ředitel správní rady

Výroční zpráva

Občanského sdružení Borůvka, Borovany

za rok 2010

Vážení partneři a přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu Borůvky za rok 2009. Jak se dalo předpokládat, byl to těžký a náročný rok. Hospodářská krize a následná recese se bohužel negativně promítly do celé společnosti, neziskový sektor nevyjímaje.

O to více si vážíme dlouhodobé spolupráce a důvěry stálých partnerů. Zároveň nás těší podpora nových partnerů, kteří zvážili naše žádosti a svým přispěním pomohli udržet naše služby pro těžce tělesně postižené.

Touto výroční zprávou chceme poděkovat Vám, kterým není lhostejný osud druhých. Díky Vám jsme mohli být opět místem, kde se lidé s handicapem cítili spokojeně. Děkujeme Vám za podporu a vyjádřenou důvěru

O b č a n s k é s d r u ž e n í B o r ů v k a , B o r o v a n y

ul. Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany tel/fax 387 981 969

IČO 266 41 003, účet 0563086389/0800 ČS T. Sviny

e-mail info@boruvka-borovany.cz, www.boruvka-borovany.cz

Ø Slovo úvodem

Do roku 2009 jsme vstupovali s vědomím, že bude těžší a náročnější, než roky předchozí. Prioritními cíli bylo dokončit druhou část etapy modernizace kuchyně, realizovat naplánované pobyty odlehčovací služby a v neposlední řadě zajistit fungování místní pečovatelské služby pro postižené a seniory.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim partnerům. Vážíme si, že i v tak nelehké ekonomické době se nezřekli toho, že budou pomáhat druhým. Vždyť jejich podíl na financování sdružení tvořil v roce 2009 bezmála 40%. Bez zájmu a pomoci soukromého sektoru by naše služby neměly šanci přežít. Společně jsme pomohli a nadále pomáháme znevýhodněným dětem a mladým lidem, kteří by bez podpory a zájmu žili v ústraní, na okraji společnosti.

Jsme rádi, že jsme dostáli našich předsevzetí a výše uvedené cíle splnili. Odlehčovací služba byla plně vytížená, všech 22 pobytů bylo plně obsazeno. Jde o ojedinělou službu našeho zařízení s péčí po celých 24 hodin. Těší nás, že udržujeme vysoký standart služby, která v mnohých regionech chybí nebo je pro postižené zkrátka finančně nedostupná. Nejčastějším důvodem, proč jsme museli klienty odmítat, byla kapacita zařízení. Celkem šlo cca o 40 zájemců. Pečovatelská služba byla rozšířena o novou službu – dovoz obědů. Díky dokončené modernizaci kuchyně jsme schopni navýšit počet hlavních jídel a nabídnout je především postiženým lidem a seniorům.

Ø Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv je veden ředitelem správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Dále je to ekonom a administrativní pracovník. Péče o klienty je vykonávána pracovníky v sociálních službách v přímé péči, sociálním pracovníkem a pomocným personálem. Součástí týmu je kuchař. V roce 2009 jsme měli 12 zaměstnanců.

Ø Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

v Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62

v Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32

Ø Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V roce 2009 bylo realizováno 22 odlehčovacích pobytů. Celkem službu využilo 172 těžce tělesně postižených klientů. Průměrný počet klientů na pobyt byl 7,8. Za dvanáct let poskytování odlehčovací péče jsme službu poskytli 1 694 klientům z celé České republiky.

Celkové náklady na odlehčovací službu byly v roce 2009 ve výši 2 063 395,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem služby je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl. Díky modernizaci kuchyně jsme mohli nabídnout novou službu, dovoz obědů seniorům a postiženým.

V roce 2009 stály celkové náklady na pečovatelskou službu 794 180,-Kč.

Ø Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2009 byla za velké pomoci nadací, firem a Státního zemědělského intervenčního fondu úspěšně dokončena modernizace kuchyně. Celkové náklady dosáhly výše 1,3 milionu korun. Z našich zdrojů jsme investovali přes 700 tisíc korun. Co od nové kuchyně čekáme? Především možnost připravovat více obědů a ty nabízet v rámci pečovatelské služby seniorům a postiženým lidem. Díky gastro technologii také úsporu energií a splnění přísných hygienických standardů.

Vzhledem k finanční náročnosti projektu jsme již nebyli schopni realizovat zázemí kuchyně. To počítá se zcela novými prostory - šatna kuchaře, WC se sprchou, úklidovou místností, prostorem pro chladicí boxy. Přesto jsme svépomocně zahájili přípravné práce a to zejména bourací práce a odvoz suti; byla položena první část vodoinstalace. S dokončením přístavku zázemí kuchyně se počítá v roce 2010. Předpokládané náklady na jeho vybudování jsou ve výši 450 tisíc korun.

Další projekt, který jsme v uplynulém roce zahájili, byla výměna oken. Zde bych rád poděkoval Lesům ČR, s. p., který podpořil náš projekt a my jsme tak mohli vyměnit první okna v přízemí budovy. Očekávaný přínos od celého projektu, který zahrnuje výměnu 17 oken a dveří, je opět úspora energií.

Ø Co bychom chtěli v roce 2010

v být oporou rodinám s postiženými dětmi a udržet poskytované služby na vysoké úrovni

v vyměnit zbývající okna v přízemí zařízení

v dokončit zázemí pro kuchyni

Ø Úspěchy Borůvky a spolupráce s nadacemi

Nemůžeme začít jinak než upřímným a srdečným poděkováním sbírkovému projektu Pomozte dětem!, který organizuje NROS a Česká televize, a ze kterého byla Borůvka již devětkrát podpořena!!! Je to úžasné a úctyhodné číslo, které vyjadřuje důvěru největší veřejné charitativní sbírky k našemu projektu odlehčovací péče. Kéž bychom takovou podporu a důvěru měli i od úředníků, kteří každoročně rozhodují o našem bytí či nebytí prostřednictvím dotací.

V závěru výroční zprávy nám dovolte srdečně poděkovat těm, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

v Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry.

v Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci.

v Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu.

J paní Čermáková, České Budějovice

J paní PhDr. Zuzana Guthová, Borovany

J paní Křížková Hana, Purkarec u Hluboká nad Vltavou

J paní Vařilová Vlasta, Praha

J Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha

J Program nadační služby Lesů České republiky, s. p.

J Quodlibet, s. r. o., České Budějovice

J Ravikon, a. s., Praha

J Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha

J RWE Transgas Net, s. r. o., Praha

J Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

J Sdružení Růže

J SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu

J Singa, spol. s r. o., Praha

J Schiedel, a. s., Praha

J SMP CZ, a. s., Praha

J Stavoklima, v. o. s., České Budějovice

J STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha

J Sudop Praha, a. s., Praha

J Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice

J Úřad práce České Budějovice

J VARTA Baterie spol. s r.o. Česká Lípa

J Vincenské společenství

J Výstaviště České Budějovice, a. s., České Budějovice

J žáci 9. třídy ZŠ Borovany

Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary, dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.

Poděkování našim dárcům a příznivcům

J A TOP, s. r. o., Sobotka

J Admass Direct Marketing, s. r. o., Praha

J AES Bohemia, s. r. o, Planá nad Lužnicí

J ANNONCE, k. s., Praha

J BDO PRIMA CB, s. r. o., České Budějovice

J BEST, s. r. o., České Budějovice

J Citibank Europe, plc, Praha

J COLOP CZ, s. r. o., Borovany

J ČEPS, a. s., Praha

J Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice

J ČEVAK, a.s., České Budějovice

J ČIPOS, spol. s r. o., Lišov

J Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk

J DIM, s. r. o., České Budějovice

J Duropack Bupak Obaly, a. s., České Budějovice

J E.ON IS Czech Republic, s. r. o., České Budějovice

J Ecolab Hygiene, s. r. o., Brno

J EKOEKO, s. r. o, České Budějovice

J Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice

J EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec

J Elektrizace Praha, spol. s r. o, Praha

J Elektro U Helmichů, České Budějovice

J ELIT CZ, spol. s r. o., Praha

J Euroline Bohemia, s. r. o., Brno

J Fleishman – Hillard, s. r. o., Praha

J Goedhart Bohemia, s. r. o., Nymburk

J GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny

J GTS Novera, České Budějovice

J Hewlett – Packard, s. r. o., Praha

J Husqvarna Česko, s. r. o., Praha

J Institut zahraničního vzdělávání, Praha

J ISCO, s. r. o, Praha

J INTV, spol. s r. o., Praha

J Kasto Tábor, s. r. o, Tábor – Měšice

Keramo Steinzeug, s. r. o., Borovany

J Kovotex v.d. i., České Budějovice

J Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

J LAB & Pharma, s. r. o., Praha

J Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

J LB Cemix, s. r. o., Borovany

J M – line, spol. s r. o., České Budějovice

J MANE ENGINEERING, s. r. o., České Budějovice

J město Borovany

J METROSTAV, a. s., Praha

J Míča a Harašta, s. r. o., Blansko

Milan Král, s. r. o, České Budějovice

J Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

J Motip Dupli, s. r. o., Popůvky u Brna

J Nadace NROS – celonárodní sbírka Pomozte dětem!

J Nadační fond Komerční banky, a. s. - Jistota, Praha

J Nadační fond J&T

J Nadační fond Siemens

J Nadační fond Veolia

J pan Babka Václav

J pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice

J pan Ing. Kozel Václav, Hluboká nad Vltavou

J pan Ing. Kubý Robert, Praha

J pan Ing. Polášek Petr, Praha

J pan Vacek Michal, Olešnice

J pan Mgr. Vařil Jiří, Praha

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem!

Výroční zpráva za rok 2008

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

845 000

21,1

Úřad práce

62 916

1,6

Sdružení Růže

81 850

2,0

Granty nadací

354 518

8,8

Dotace Krajského úřadu

0

0

Dary firem a organizací

1 971 750

49,1

Dary osob

142 480,50

3,5

Příjmy z vlastní činnosti

297 243

7,4

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

4 080

0,1

Úrok z účtů

565,23

0,1

Tržby z prodeje majetku

252 000

6,3

CELKEM

4 012 402,73

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 676 799

39,4

Zákonné soc. pojištění

586 885

13,8

Odpis DNHM a DHM

534 400,50

12,5

Spotřeba PHM

103 864,16

2,4

Oprava a údržba – objekt, auta

583 071,60

13,7

Spotřeba energie

258 922,97

6,1

Spotřební materiál

375 533,53

8,8

Ostatní služby

75 597,12

1,8

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

64 746,84

1,5

CELKEM

4 259 820,72

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

4 012 402,73

Výdaje

4 259 820,72

Hospodářský výsledek

-247 417,99

V Borovanech 17. 3. 2009 Jiří Bajer

Vážení partneři a přátelé,


rok 2008 byl pro Borůvku již šestnáctým rokem aktivního působení v neziskovém sektoru. Pokud bych se měl za uplynulým rokem ohlédnout, řekl bych, že byl úspěšný. Těší mě konečný výsledek, protože jsme splnili jeden z našich cílů pomáhat postiženým občanům.

Dokázali jsme to, ale jen díky Vašemu zájmu a ochotě pomoci druhým. Pomáháte nám vytvářet příjemné prostředí, kde se postižení cítí spokojeně a vědí, že jsou pro nás vždy na prvním místě. Vážíme si, že Borůvku berete pod svá ochranná křídla.

S Vámi dokážeme víc. Děkujeme. Jiří Bajer ředitel správní rady

Výroční zpráva

Občanského sdružení Borůvka, Borovany

za rok 2008

O b č a n s k é s d r u ž e n í B o r ů v k a , B o r o v a n y

ul. Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany tel/fax 387 981 969

IČO 266 41 003, účet 0563086389/0800 ČS T. Sviny

e-mail info@boruvka-borovany.cz, www.boruvka-borovany.cz

Ø Slovo úvodem

Jak již bylo na začátku výroční zprávy řečeno, rok 2008 byl pro Borůvku rokem úspěšným. Podařilo se realizovat všechny odlehčovací pobyty s celkovým počtem 171 těžce tělesně postižených klientů z celé České republiky. Těší nás nejen vzrůstající zájem klientů o naše služby, ale i skutečnost, že oproti roku 2007 je celkové navýšení o více jak 40 klientů. I tak jsme nedokázali z kapacitních důvodů službu poskytnout cca 50 zájemcům o službu.

Rád bych se dotkl i finanční stránky. Velké poděkování patří sponzorům, kteří se podíleli téměř padesáti procenty na chodu celého zařízení. Velice si vážím partnerů, kteří dlouhodobě podporují naše služby. Nebereme podporu jako automatickou, plně si uvědomujeme, že aktivit, které je třeba podpořit, je celá řada. Vyjádřenou podporu vnímáme jako prestiž a ocenění naší práce pro druhé.

Borůvka se také zapojila do pyžamové stávky v rámci BED IN, aneb co by se stalo, kdyby pracovníci v sociálních službách nevstali z postele. Chtěli jsme se připojit k dalším organizacím a poukázat na problémy, se kterými se potýkají organizace poskytující sociální služby. Nemáme žádnou oporu v zákoně, naše činnost začíná v lednu vždy z bodu nula. Nemáme možnost dlouhodobé podpory, která by nám umožnila rozvoj služeb a jejich zkvalitnění. (O tom, že ministerstvo má sociální oblast silně na okraji zájmu svědčí skutečnost, že do dnešních dnů, březen 2009, jsme přidělenou dotaci na účet nedostali).

Závěrem bych rád poděkoval všem lidem a organizacím, kteří se snažili Borůvce a jejím klientům pomoci. Děkuji lidem, kteří se účastnili sbírek, jejichž výtěžek putoval do Borůvky. Svým přístupem jste dokázali, že Vám osud druhých není lhostejný.

Poděkování patří všem zaměstnancům Borůvky za odvedení dobré práce a za vytvoření příjemného prostředí, do kterého se klienti rádi vrací. Pevně věřím, že jsme rodičům alespoň na chvíli pomohli s péčí o jejich postižené děti a dali jim možnost na chvíli si odpočinout a především nabrat nové síly do další péče.

Ø Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv je veden ředitelem správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Dále je to ekonom a administrativní pracovník. Péče o klienty je vykonávána pracovníky v sociálních službách v přímé péči, sociálním pracovníkem a pomocným personálem. Součástí týmu je kuchař. V roce 2008 jsme měli 12 zaměstnanců.

Ø Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

v Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62

v Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32

Ø Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V roce 2008 bylo realizováno 21 odlehčovacích pobytů. Celkem službu využilo 171 těžce tělesně postižených klientů. Průměrný počet klientů na pobyt byl 8,1. Za jedenáct let poskytování odlehčovací péče jsme službu poskytli 1 522 klientům z celé České republiky.

Celkové náklady na odlehčovací službu byly v roce 2008 ve výši 1 959 461,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem služby je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl.

V roce 2008 stály celkové náklady na pečovatelskou službu 712 287,-Kč.

Ø Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2008 proběhla nutná modernizace kuchyně. Práce byly rozděleny na dvě etapy. V první části byla provedena modernizace technologií, ve druhé části vybudujeme nové zázemí pro kuchaře a sklady. Druhá etapa je plánována na první pololetí 2009. Technologie byla dodána firmou Salmon – Gastro. Jaký byl přínos modernizace kuchyně pro zařízení? Především nám umožnila připravovat větší množství obědů, které v rámci pečovatelské služby dovážíme do rodin seniorů a postižených. To by bez úprav nebylo možné. Moderní technologie splňuje nejen přísné hygienické nároky, ale je šetrná i vůči životnímu prostředí. Náklady se do současné doby vyšplhaly na částku cca 900 tisíc korun.

Ø Co bychom chtěli v roce 2009

v být oporou rodinám s postiženými dětmi

v dokončit plánovanou druhou etapu modernizace kuchyně

Ø Úspěchy Borůvky a spolupráce s nadacemi

Mezi významné partnery patří i nadace a nadační fondy. Každoročně píšeme několik žádostí, ať již na zajištění provozu či na zakoupení vybavení. Vždy nás potěší, pokud náš projekt uspěje. V roce 2008 se tak stalo u Nadace rozvoje občanské společnosti, která ve spolupráci s Českou televizí organizuje nejznámější humanitární sbírku Pomozte dětem!. Projekt Borůvky byl v této sbírce podpořen již poosmé. My si této podpory velice ceníme a vážíme.

Dalším úspěchem bylo podpoření projektu modernizace kuchyně Nadačním fondem J&T. Nadační fond J&T tím významně přispěl k úspěšné přeměně naší kuchyně.

V závěru výroční zprávy mi dovolte srdečně poděkovat všem, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

v Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry.

v Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci.

v Společnostem KOVOTEX, v. d. i. a Ekonomickým stavbám, s. r. o., za dlouhodobou a významnou podporu, bez níž bychom si poskytování našich služeb nedokázali představit.

v Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu.

J paní Böhmová

J paní Bláhová

J paní Brošková, Borovany

J paní Homolková Růžena

J paní Ing. Pavlásková Hana, Malšice

J paní Křížková Hana, Purkarec u Hluboká nad Vltavou

J paní Sriencová Jana, Praha

J paní Vařilová Vlasta, Praha

J Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha

J Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha

J RWE Transgas Net, s. r. o., Praha

J Sdružení Růže

J SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu

J Singa, spol. s r. o., Praha

J SMP CZ, a. s., Praha

J Spolek ČESK

J SPŠ SE České Budějovice

J STARKA, v. o. s., České Budějovice

J Stavby silnic a železnic, a. s., Praha

J Stavoklima, v. o. s., České Budějovice

J STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha

J Sudop Praha, a. s., Praha

J Tekro, spol. s r. o., Praha

J Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice

J Úřad práce České Budějovice

J Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice

J Vincenské společenství

J Vitra Koncept, spol. s r. o., Praha

J žáci 9. třídy ZŠ Borovany

Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary, dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.

Poděkování našim dárcům a příznivcům

J 1.JVS, a. s., České Budějovice

J A TOP, s. r. o., Sobotka

J Admass Direct Marketing, s. r. o., Praha

J ANNONCE, k. s., Praha

J A TOP, s. r. o., Sobotka

J BDO PRIMA CB, s. r. o., České Budějovice

J BEST, s. r. o., České Budějovice

J Citibank Europe, plc, Praha

J COLOP CZ, s. r. o., Borovany

J Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice

J Český červený kříž Borovany

J Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk

J DIM, s. r. o., České Budějovice

J Duropack Bupak Obaly, a. s., České Budějovice

J E.ON IS Czech Republic, s. r. o., České Budějovice

J Ecolab Hygiene, s. r. o., Brno

J Elektro U Helmichů, České Budějovice

J Elektrizace Praha, spol. s r. o, Praha

J EKOEKO, s. r. o, České Budějovice

J Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice

J EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec

J Euroline Bohemia, s. r. o., Brno

J Fleishman – Hillard, s. r. o., Praha

J Goedhart Bohemia, s. r. o., Nymburk

J GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny

J GTS Novera, České Budějovice

J Hewlett – Packard, s. r. o., Praha

J Institut zahraničního vzdělávání, Praha

J INTV, spol. s r. o., Praha

J Keramo Steinzeug, s. r. o., Borovany

J Kovotex v.d. i., České Budějovice

J Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

J LAB & Pharma, s. r. o., Praha

J M – line, spol. s r. o., České Budějovice

J MANE ENGINEERING, s. r. o., České Budějovice

J Mebikan, s. r. o., provozovna Lišov

J METROSTAV, a. s., Praha

J město Borovany

J Milan Král, s. r. o, České Budějovice

J MIPA, p. Maňhal, Borovany

J Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

J Motip Dupli, s. r. o., Popůvky u Brna

J Nadace NROS – celonárodní sbírka Pomozte dětem!

J Nadační fond J&T, Praha

J Nadační fond Veolia

J obec Ledenice

J pan "Brďa"

J pan Babka Václav

J pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice

J pan Jiří Kadlec, České Budějovice

J pan Kalíšek Martin, Praha

J pan Ing. Kozel Václav, Hluboká nad Vltavou

J pan Ing. Kubý Robert, Praha

J pan PhDr. Malík Stanislav, Borovany

J pan Ing. Polášek Petr, Praha

J   pan Vacek Michal, Olešnice

J pan Vařil Jiří, Praha

Výroční zpráva za rok 2007

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

700 000

16,7

Úřad práce

0

 

Města, obce

50 000

1,2

Granty nadací

786 648

18,8

Dotace Krajského úřadu

0

 

Dary firem a organizací

2 116 917,50

50,4

Dary osob

176 980

4,2

Příjmy z vlastní činnosti

186 348

4,4

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

9 480

0,2

Úrok z účtů

706,30

0,1

Tržby z prodeje majetku

169 000

4,0

CELKEM

4 196 079,80

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 518 802

36,9

Zákonné soc. pojištění

532 160

12,9

Odpis DNHM a DHM

981 683,50

23,8

Spotřeba PHM

97 266,42

2,7

Oprava a údržba – objekt, auta

344 550,30

8,5

Spotřeba energie

184 148,30

4,4

Spotřební materiál

279 308,30

6,9

Ostatní služby

100 444,80

2,4

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

74 508,50

1,8

CELKEM

4 112 872,12

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

4 196 079,80

Výdaje

4 112 872,12

Hospodářský výsledek

+ 83 207,68


V Borovanech 25. 3. 2008 Jiří Bajer

ředitel správní rady

Výroční zpráva
Občanského sdružení Borůvka, Borovany

za rok 2007

Milí přátelé,

rádi bychom Vám předložili výroční zprávu za rok 2007 a seznámili Vás v ní s činností a hospodařením našeho zařízení. Již patnáct let pomáháme dětem a dospělým s těžkým tělesným postižením. Vytvořili jsme pro ně Borůvku, místo, kde na chvíli zapomenou na své starosti, místo kam se budou rádi vracet. Rok 2007 ale mohl být rokem posledním. Zamítavé rozhodnutí o dotaci od MPSV ČR postavilo spolek do bodu nula. Nejvíce na to ovšem doplatily rodiny s postiženými dětmi, které jsme museli odmítat. Mediální tlak však vyvolal velkou vlnu solidarity. Borůvka přežila jenom díky sponzorům a drobným dárcům, kterým bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat. O tom, jaký to byl rok, se více dozvíte na dalších stranách.

O b č a n s k é s d r u ž e n í B o r ů v k a , B o r o v a n y

ul. Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany tel/fax 387 981 969

IČO 266 41 003, účet 0563086389/0800 ČS T. Sviny

e-mail info@boruvka-borovany.cz, www.boruvka-borovany.cz

Zamítavým rozhodnutím MPSV ČR o dotaci, proti němuž se nelze odvolat, tak neradostně začal pro naše sdružení rok 2007. V důsledku tohoto rozhodnutí jsme byli nuceni radikálně omezit rozsah poskytovaných služeb a propustit část zaměstnanců.

Stát ukázal občanskému sdružení jak si váží jeho služeb a občanské společnosti, kterou se snaží budovat. Nový zákon o sociálních službách, který se připravoval řadu let a v platnost vstoupil v lednu roku 2007, je plný nedostatků. Nejvíce na něj bohužel doplácejí lidé s postižením. Z neziskových organizací se mají stát obchodníci s postiženými lidmi. To ale není náš cíl. Nedopustíme, aby se klienti pro nás stali zdrojem peněz a z nás podnikatelé, kteří neváhají využít postiženého člověka. Nebudeme rozdělovat postižené občany na majetné a nemajetné, kteří si naše služby nebudou moci dovolit.

Mediální tlak rozpoutal vlnu solidarity. Naši partneři si uvědomili vážnost situace a pomáhali dle svých možností. Kde nedokázal pomoci stát, pomáhali ostatní. Jenom díky sponzorům a drobným dárcům přežila Borůvka první půlrok. O síle partnerství se nejvíce přesvědčíte v době krize. Jsem velice rád, že takové opravdové partnery máme.

Významnou akcí, která Borůvce pomohla byl koncert skupiny Nezmaři. Byli jsme dojati, když jsme viděli zaplněný sál lidí. Rád bych poděkoval všem účastníkům koncertu, kteří přišli a podpořili nás. Výtěžek z koncertu nám pomohl překonat další měsíc, kdy jsme mohli jet dál.

Aby se věci uvedly správně, je nutno dodat, že MPSV přehodnotilo své rozhodnutí a na nevyhlášeném druhém kole dotačního řízení jsme dostali cca 25% dotace. Tato částka stačila pokrýt zhruba tři měsíce provozu.

Rád bych poděkoval našim partnerům, drobným dárcům a všem lidem, kteří se snažili Borůvce pomoct. Dokázali, že chápou naší práci, že jim Borůvka a její klienti nejsou lhostejní. Upřímný díky patří také rodičům našich klientů za projevenou důvěru a všem zaměstnancům za obětavou práci.

Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv je veden ředitelem správní rady, který je zároveň statutárním zástupem sdružení. Dále je to ekonom a administrativní pracovník. Péče o klienty je vykonávána pracovníky v sociálních službách v přímé péči, sociálním pracovníkem a pomocným personálem. Součástí týmu je správce a kuchař. V roce 2007 činil počet zaměstnanců 12.

Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

Ø Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62

Ø Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32

Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V 2007 bylo vzhledem k nedostatku  financí uskutečněno pouze 18 týdenních odlehčovacích pobytů. Finanční omezení znamenalo nejen snížení počtu zaměstnanců, ale i klientů. Z plánovaného počtu 175 klientů jsme službu mohli poskytnout jen 128 klientům. Průměrný počet klientů na pobyt byl 7,1. Za deset let poskytování péče jsme službu poskytli 1 351 klientů z celé České republiky. Celkové náklady na odlehčovací službu byly v roce 2007 ve výši 1 698 259,40,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem služby je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl. V roce 2007 byly celkové náklady na pečovatelskou službu ve výši 690 729,97,-Kč.

Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2007 jsme provedli nutnou rekonstrukci kotelny. Poruchovost starých kotlů byla již neúnosná a jejich provoz nás stál nemalé finanční prostředky. Rekonstrukce obsahovala montáž dvou kondenzačních kotlů a výměnu topných těles v přízemí budovy. Dále to byly zednické práce, které dokončily úpravu kotelny. Celkové náklady na rekonstrukci kotelny dosáhly částky 267 237,70 Kč. Tato pro nás veliká a nutná investice se promítne hlavně v úspoře energie a to minimálně o 30% nákladů.

Co se nám nepodařilo v roce 2007

Ø sehnat finanční prostředky na zahájení třetí, poslední stavební etapy.

Ø zajistit dlouhodobý a tím pádem stabilní zdroj financí, který by přispěl k rozvoji a zvýšení úrovně nabízených služeb.

Co bychom chtěli v roce 2008

Ø udržet si přízeň lidí, kteří chápou naši práci, a kteří nám fandí

Ø nabídnout klientům opět vysoký standart služby a odpovídající zázemí.

Ø dokončit stavební úpravy – zimní zahradu, rekonstrukci kuchyně a jejího vybavení.

Úspěchy Borůvky a spolupráce s nadacemi

Získali jsme na naši stranu silného partnera, který se rozhodl Borůvku dlouhodobě podporovat. Tím partnerem jsou Ekonomické stavby, a. s. Vzájemná spolupráce se rozvíjí a o společných projektech se více dozvíte na našich nových webových stránkách.

Podařilo se nám uspět s projektem odlehčovacích pobytů v celorepublikové sbírce Pomozte dětem! Je to pro nás veliká pomoc a prestiž uspět v nejznámější veřejné sbírce v České republice. Jde již o sedmé podpoření projektu, což nás velice těší.

Spolupráce s nadacemi pokračovala. Od Nadace Dětský mozek jsme získali grant na zakoupení elektrického skútru pro klienty se špatnou hybností.

V závěru výroční zprávy mi dovolte srdečně poděkovat všem, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

Ø všem účastníkům koncertu skupiny Nezmaři, kteří přišli podpořit Borůvku a vyjádřit svůj nesouhlas s děním kolem Borůvky.

Ø členům skupiny Nezmaři a jejím hostům za uspořádání benefičního koncertu v Českých Budějovicích.

Ø Sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří drží Borůvku nad vodou a pomáhají dle svých možností.

Ø našim příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci.

Ø společnostem KOVOTEX, v. d. i. a Ekonomické stavby, a. s., za dlouhodobou podporu, bez níž bychom si poskytování našich služeb nedokázali představit.

Ø městu Borovany za jeho stálou přízeň a podporu.

paní Maňhalová Kateřina, Borovany

paní Sriencová Jana, Praha

paní MUDr. Andrea Štěrbáková, Borovany

paní Vařilová Vlasta, Praha

paní Ing. Zemková Lenka, Hluboká nad Vltavou

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha

Quodlibet, spol. s r. o, Hluboká nad Vltavou

Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha

Sdružení Růže

SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu

SMP CZ, a. s., Praha

Spolek ČESK

SPŠ SE České Budějovice

STARKA, v. o. s., České Budějovice

Stavby silnic a železnic, a. s., Praha

Stavoklima, v. o. s., České Budějovice

STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha

Svaz bavorských lékárníků

Tekro, spol. s r. o., Praha

Úřad práce české Budějovice

Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice

Vincenské společenství

Vitra Koncept, spol. s r. o., Praha

Výtěžek z koncertu skupiny Nezmaři


Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary,  dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.


Poděkování našim dárcům a příznivcům

1.JVS, a. s., České Budějovice

A TOP, s. r. o., Sobotka

Admass Direct Marketing, s. r. o., Praha

ANNONCE, k. s., Praha

A TOP, s. r. o., Sobotka

BDO PRIMA CB, s. r. o., České Budějovice

BEST, s. r. o., České Budějovice

BETONOVA, s. r. o., České Budějovice

BOSCH, spol. s r. o., České Budějovice

COLOP CZ, s. r. o., Borovany

Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice

Český červený kříž Borovany

Čipos, spol. s r. o., Lišov

Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk

DIM, s. r. o., České Budějovice

Duropack Bupak Obaly, a. s., České Budějovice

DRUID CZ, s. r. o., Borek

E.ON IS Czech Republic, s. r. o., České Budějovice

Ecolab Hygiene, s. r. o., Brno

Elektro U Helmichů, České Budějovice

Elektrizace Praha, spol. s r. o, Praha

EKOEKO, s. r. o, České Budějovice

Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice

EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec

Euroline Bohemia, s. r. o., Brno

Fleishman – Hillard, s. r. o., Praha

FUKA spedition, s. r. o., České Budějovice

Goedhart Bohemia, s. r. o., Nymburk

GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny

GTS Novera, České Budějovice

Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Ostrava

Hewlett – Packard, s. r. o., Praha

Hotel Gomel, a. s., České Budějovice

Institut zahraničního vzdělávání, Praha

INTV, spol. s r. o., Praha

Jelen, s. r. o, České Budějovice

Kašparů-Koller, Stavitelství, s. r. o., České Budějovice

Keramo Steinzeug, s. r. o., Borovany

Kovotex v.d. i., České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

LAB & Pharma, s. r. o., Praha

Lassersberger, a. s., České Budějovice

Leros, s. r. o., Praha

M – line, spol. s r. o., České Budějovice

MANE ENGINEERING, České Budějovice

METROSTAV, a. s., Praha

město Borovany

Milan Král, s. r. o, České Budějovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Motip Dupli, s. r. o., Popůvky u Brna

Mühletthurnen, Švýcarsko

Nadace Dětský mozek

Nadace NROS – celonárodní sbírka Pomozte dětem!

Nadační fond Veolia

Novák – Šindelář, v. o. s., České Budějovice

Orlík nad Vltavou, s. r. o.

obec Ledenice

Pavel Jílek – TRUCK SERVIS, s. r. o., České Budějovice

pan "Brďa"

pan Babka Václav

pan Brabec Pavel, Trhové Sviny

pan Dočekal Jan, České Budějovice

pan Drengubák Jim Pavel, České Budějovice

pan Kalíšek Martin, Praha

pan Klíma Josef, České Budějovice

pan Ing. Kozel Václav, Hluboká nad Vltavou

pan Ing. Kubý Robert, Praha

pan Malík Jan, Horní Stropnice

pan PhDr. Malík Stanislav, Borovany

pan Jan Mráz, Radostice

pan Nevoral Pavel, Dobrá Voda

pan Ing. Polášek Petr, Praha

pan Porkristl Viktor – Fa VIKI, České Budějovice

pan Hlaváč Tonda, České Budějovice

pan Vacek Michal, Olešnice

pan Václavek Jiří, České Budějovice

pan Vařil Jiří, Praha

pan Ing. Vitha Ondřej, České Budějovice

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem!

Dokumenty

Stáhnout Sociální služby - Příručka pro uživatele Stáhnout Sociální služby - Průvodce VícePřehled všech dokumentů
Jste tady: O Borůvce Výroční zprávy