Výroční zpráva za rok 2007

  • PDF

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

700 000

16,7

Úřad práce

0

 

Města, obce

50 000

1,2

Granty nadací

786 648

18,8

Dotace Krajského úřadu

0

 

Dary firem a organizací

2 116 917,50

50,4

Dary osob

176 980

4,2

Příjmy z vlastní činnosti

186 348

4,4

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

9 480

0,2

Úrok z účtů

706,30

0,1

Tržby z prodeje majetku

169 000

4,0

CELKEM

4 196 079,80

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 518 802

36,9

Zákonné soc. pojištění

532 160

12,9

Odpis DNHM a DHM

981 683,50

23,8

Spotřeba PHM

97 266,42

2,7

Oprava a údržba – objekt, auta

344 550,30

8,5

Spotřeba energie

184 148,30

4,4

Spotřební materiál

279 308,30

6,9

Ostatní služby

100 444,80

2,4

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

74 508,50

1,8

CELKEM

4 112 872,12

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

4 196 079,80

Výdaje

4 112 872,12

Hospodářský výsledek

+ 83 207,68


V Borovanech 25. 3. 2008 Jiří Bajer

ředitel správní rady

Výroční zpráva
Občanského sdružení Borůvka, Borovany

za rok 2007

Milí přátelé,

rádi bychom Vám předložili výroční zprávu za rok 2007 a seznámili Vás v ní s činností a hospodařením našeho zařízení. Již patnáct let pomáháme dětem a dospělým s těžkým tělesným postižením. Vytvořili jsme pro ně Borůvku, místo, kde na chvíli zapomenou na své starosti, místo kam se budou rádi vracet. Rok 2007 ale mohl být rokem posledním. Zamítavé rozhodnutí o dotaci od MPSV ČR postavilo spolek do bodu nula. Nejvíce na to ovšem doplatily rodiny s postiženými dětmi, které jsme museli odmítat. Mediální tlak však vyvolal velkou vlnu solidarity. Borůvka přežila jenom díky sponzorům a drobným dárcům, kterým bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat. O tom, jaký to byl rok, se více dozvíte na dalších stranách.

O b č a n s k é s d r u ž e n í B o r ů v k a , B o r o v a n y

ul. Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany tel/fax 387 981 969

IČO 266 41 003, účet 0563086389/0800 ČS T. Sviny

e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.boruvka-borovany.cz

Zamítavým rozhodnutím MPSV ČR o dotaci, proti němuž se nelze odvolat, tak neradostně začal pro naše sdružení rok 2007. V důsledku tohoto rozhodnutí jsme byli nuceni radikálně omezit rozsah poskytovaných služeb a propustit část zaměstnanců.

Stát ukázal občanskému sdružení jak si váží jeho služeb a občanské společnosti, kterou se snaží budovat. Nový zákon o sociálních službách, který se připravoval řadu let a v platnost vstoupil v lednu roku 2007, je plný nedostatků. Nejvíce na něj bohužel doplácejí lidé s postižením. Z neziskových organizací se mají stát obchodníci s postiženými lidmi. To ale není náš cíl. Nedopustíme, aby se klienti pro nás stali zdrojem peněz a z nás podnikatelé, kteří neváhají využít postiženého člověka. Nebudeme rozdělovat postižené občany na majetné a nemajetné, kteří si naše služby nebudou moci dovolit.

Mediální tlak rozpoutal vlnu solidarity. Naši partneři si uvědomili vážnost situace a pomáhali dle svých možností. Kde nedokázal pomoci stát, pomáhali ostatní. Jenom díky sponzorům a drobným dárcům přežila Borůvka první půlrok. O síle partnerství se nejvíce přesvědčíte v době krize. Jsem velice rád, že takové opravdové partnery máme.

Významnou akcí, která Borůvce pomohla byl koncert skupiny Nezmaři. Byli jsme dojati, když jsme viděli zaplněný sál lidí. Rád bych poděkoval všem účastníkům koncertu, kteří přišli a podpořili nás. Výtěžek z koncertu nám pomohl překonat další měsíc, kdy jsme mohli jet dál.

Aby se věci uvedly správně, je nutno dodat, že MPSV přehodnotilo své rozhodnutí a na nevyhlášeném druhém kole dotačního řízení jsme dostali cca 25% dotace. Tato částka stačila pokrýt zhruba tři měsíce provozu.

Rád bych poděkoval našim partnerům, drobným dárcům a všem lidem, kteří se snažili Borůvce pomoct. Dokázali, že chápou naší práci, že jim Borůvka a její klienti nejsou lhostejní. Upřímný díky patří také rodičům našich klientů za projevenou důvěru a všem zaměstnancům za obětavou práci.

Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv je veden ředitelem správní rady, který je zároveň statutárním zástupem sdružení. Dále je to ekonom a administrativní pracovník. Péče o klienty je vykonávána pracovníky v sociálních službách v přímé péči, sociálním pracovníkem a pomocným personálem. Součástí týmu je správce a kuchař. V roce 2007 činil počet zaměstnanců 12.

Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

Ø Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62

Ø Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32

Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V 2007 bylo vzhledem k nedostatku  financí uskutečněno pouze 18 týdenních odlehčovacích pobytů. Finanční omezení znamenalo nejen snížení počtu zaměstnanců, ale i klientů. Z plánovaného počtu 175 klientů jsme službu mohli poskytnout jen 128 klientům. Průměrný počet klientů na pobyt byl 7,1. Za deset let poskytování péče jsme službu poskytli 1 351 klientů z celé České republiky. Celkové náklady na odlehčovací službu byly v roce 2007 ve výši 1 698 259,40,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem služby je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl. V roce 2007 byly celkové náklady na pečovatelskou službu ve výši 690 729,97,-Kč.

Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2007 jsme provedli nutnou rekonstrukci kotelny. Poruchovost starých kotlů byla již neúnosná a jejich provoz nás stál nemalé finanční prostředky. Rekonstrukce obsahovala montáž dvou kondenzačních kotlů a výměnu topných těles v přízemí budovy. Dále to byly zednické práce, které dokončily úpravu kotelny. Celkové náklady na rekonstrukci kotelny dosáhly částky 267 237,70 Kč. Tato pro nás veliká a nutná investice se promítne hlavně v úspoře energie a to minimálně o 30% nákladů.

Co se nám nepodařilo v roce 2007

Ø sehnat finanční prostředky na zahájení třetí, poslední stavební etapy.

Ø zajistit dlouhodobý a tím pádem stabilní zdroj financí, který by přispěl k rozvoji a zvýšení úrovně nabízených služeb.

Co bychom chtěli v roce 2008

Ø udržet si přízeň lidí, kteří chápou naši práci, a kteří nám fandí

Ø nabídnout klientům opět vysoký standart služby a odpovídající zázemí.

Ø dokončit stavební úpravy – zimní zahradu, rekonstrukci kuchyně a jejího vybavení.

Úspěchy Borůvky a spolupráce s nadacemi

Získali jsme na naši stranu silného partnera, který se rozhodl Borůvku dlouhodobě podporovat. Tím partnerem jsou Ekonomické stavby, a. s. Vzájemná spolupráce se rozvíjí a o společných projektech se více dozvíte na našich nových webových stránkách.

Podařilo se nám uspět s projektem odlehčovacích pobytů v celorepublikové sbírce Pomozte dětem! Je to pro nás veliká pomoc a prestiž uspět v nejznámější veřejné sbírce v České republice. Jde již o sedmé podpoření projektu, což nás velice těší.

Spolupráce s nadacemi pokračovala. Od Nadace Dětský mozek jsme získali grant na zakoupení elektrického skútru pro klienty se špatnou hybností.

V závěru výroční zprávy mi dovolte srdečně poděkovat všem, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

Ø všem účastníkům koncertu skupiny Nezmaři, kteří přišli podpořit Borůvku a vyjádřit svůj nesouhlas s děním kolem Borůvky.

Ø členům skupiny Nezmaři a jejím hostům za uspořádání benefičního koncertu v Českých Budějovicích.

Ø Sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří drží Borůvku nad vodou a pomáhají dle svých možností.

Ø našim příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci.

Ø společnostem KOVOTEX, v. d. i. a Ekonomické stavby, a. s., za dlouhodobou podporu, bez níž bychom si poskytování našich služeb nedokázali představit.

Ø městu Borovany za jeho stálou přízeň a podporu.

paní Maňhalová Kateřina, Borovany

paní Sriencová Jana, Praha

paní MUDr. Andrea Štěrbáková, Borovany

paní Vařilová Vlasta, Praha

paní Ing. Zemková Lenka, Hluboká nad Vltavou

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha

Quodlibet, spol. s r. o, Hluboká nad Vltavou

Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha

Sdružení Růže

SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu

SMP CZ, a. s., Praha

Spolek ČESK

SPŠ SE České Budějovice

STARKA, v. o. s., České Budějovice

Stavby silnic a železnic, a. s., Praha

Stavoklima, v. o. s., České Budějovice

STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha

Svaz bavorských lékárníků

Tekro, spol. s r. o., Praha

Úřad práce české Budějovice

Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice

Vincenské společenství

Vitra Koncept, spol. s r. o., Praha

Výtěžek z koncertu skupiny Nezmaři


Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary,  dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.


Poděkování našim dárcům a příznivcům

1.JVS, a. s., České Budějovice

A TOP, s. r. o., Sobotka

Admass Direct Marketing, s. r. o., Praha

ANNONCE, k. s., Praha

A TOP, s. r. o., Sobotka

BDO PRIMA CB, s. r. o., České Budějovice

BEST, s. r. o., České Budějovice

BETONOVA, s. r. o., České Budějovice

BOSCH, spol. s r. o., České Budějovice

COLOP CZ, s. r. o., Borovany

Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice

Český červený kříž Borovany

Čipos, spol. s r. o., Lišov

Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk

DIM, s. r. o., České Budějovice

Duropack Bupak Obaly, a. s., České Budějovice

DRUID CZ, s. r. o., Borek

E.ON IS Czech Republic, s. r. o., České Budějovice

Ecolab Hygiene, s. r. o., Brno

Elektro U Helmichů, České Budějovice

Elektrizace Praha, spol. s r. o, Praha

EKOEKO, s. r. o, České Budějovice

Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice

EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec

Euroline Bohemia, s. r. o., Brno

Fleishman – Hillard, s. r. o., Praha

FUKA spedition, s. r. o., České Budějovice

Goedhart Bohemia, s. r. o., Nymburk

GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny

GTS Novera, České Budějovice

Hayes Lemmerz Autokola, a. s., Ostrava

Hewlett – Packard, s. r. o., Praha

Hotel Gomel, a. s., České Budějovice

Institut zahraničního vzdělávání, Praha

INTV, spol. s r. o., Praha

Jelen, s. r. o, České Budějovice

Kašparů-Koller, Stavitelství, s. r. o., České Budějovice

Keramo Steinzeug, s. r. o., Borovany

Kovotex v.d. i., České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

LAB & Pharma, s. r. o., Praha

Lassersberger, a. s., České Budějovice

Leros, s. r. o., Praha

M – line, spol. s r. o., České Budějovice

MANE ENGINEERING, České Budějovice

METROSTAV, a. s., Praha

město Borovany

Milan Král, s. r. o, České Budějovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Motip Dupli, s. r. o., Popůvky u Brna

Mühletthurnen, Švýcarsko

Nadace Dětský mozek

Nadace NROS – celonárodní sbírka Pomozte dětem!

Nadační fond Veolia

Novák – Šindelář, v. o. s., České Budějovice

Orlík nad Vltavou, s. r. o.

obec Ledenice

Pavel Jílek – TRUCK SERVIS, s. r. o., České Budějovice

pan "Brďa"

pan Babka Václav

pan Brabec Pavel, Trhové Sviny

pan Dočekal Jan, České Budějovice

pan Drengubák Jim Pavel, České Budějovice

pan Kalíšek Martin, Praha

pan Klíma Josef, České Budějovice

pan Ing. Kozel Václav, Hluboká nad Vltavou

pan Ing. Kubý Robert, Praha

pan Malík Jan, Horní Stropnice

pan PhDr. Malík Stanislav, Borovany

pan Jan Mráz, Radostice

pan Nevoral Pavel, Dobrá Voda

pan Ing. Polášek Petr, Praha

pan Porkristl Viktor – Fa VIKI, České Budějovice

pan Hlaváč Tonda, České Budějovice

pan Vacek Michal, Olešnice

pan Václavek Jiří, České Budějovice

pan Vařil Jiří, Praha

pan Ing. Vitha Ondřej, České Budějovice

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem!

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Prosinec 2011 23:06