Výroční zpráva za rok 2009

  • PDF

Finance

A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

938 000

21,5

Úřad práce

157 780

3,6

Sdružení Růže

83 864

1,9

Granty nadací

830 516

19,0

Dotace Krajského úřadu

50 000

1,1

Dary firem a organizací

1 552 121,50

35,5

Dary osob

166 480

3,8

Příjmy z vlastní činnosti

428 807

9,8

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

4 480

0,1

Úrok z účtů

111,98

0,1

Tržby z prodeje majetku

158 000

3,6

CELKEM

4 370 160,48

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 875 271

40,2

Zákonné soc. pojištění

592 014

12,7

Odpis DNHM a DHM

711 717,50

15,3

Spotřeba PHM

59 600,36

1,3

Oprava a údržba – objekt, auta

691 661,40

14,8

Spotřeba energie

259 218,40

5,6

Spotřební materiál

322 495,60

6,9

Ostatní služby

81 319

1,7

Jiné ostatní náklady – bank. poplat., pojišt.

67 279,92

1,4

CELKEM

4 660 577,18

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

4 370 160,48

Výdaje

4 660 577,18

Hospodářský výsledek

-290 416,70

Poděkování a uveřejnění našich dárců a sponzorů najdete na web stránkách:

www.boruvka-borovany.cz

V Borovanech dne 25. 4. 2011 Jiří Bajer

ředitel správní rady

Výroční zpráva

Občanského sdružení Borůvka, Borovany

za rok 2010

Vážení partneři a přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu Borůvky za rok 2009. Jak se dalo předpokládat, byl to těžký a náročný rok. Hospodářská krize a následná recese se bohužel negativně promítly do celé společnosti, neziskový sektor nevyjímaje.

O to více si vážíme dlouhodobé spolupráce a důvěry stálých partnerů. Zároveň nás těší podpora nových partnerů, kteří zvážili naše žádosti a svým přispěním pomohli udržet naše služby pro těžce tělesně postižené.

Touto výroční zprávou chceme poděkovat Vám, kterým není lhostejný osud druhých. Díky Vám jsme mohli být opět místem, kde se lidé s handicapem cítili spokojeně. Děkujeme Vám za podporu a vyjádřenou důvěru

O b č a n s k é s d r u ž e n í B o r ů v k a , B o r o v a n y

ul. Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany tel/fax 387 981 969

IČO 266 41 003, účet 0563086389/0800 ČS T. Sviny

e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.boruvka-borovany.cz

Ø Slovo úvodem

Do roku 2009 jsme vstupovali s vědomím, že bude těžší a náročnější, než roky předchozí. Prioritními cíli bylo dokončit druhou část etapy modernizace kuchyně, realizovat naplánované pobyty odlehčovací služby a v neposlední řadě zajistit fungování místní pečovatelské služby pro postižené a seniory.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim partnerům. Vážíme si, že i v tak nelehké ekonomické době se nezřekli toho, že budou pomáhat druhým. Vždyť jejich podíl na financování sdružení tvořil v roce 2009 bezmála 40%. Bez zájmu a pomoci soukromého sektoru by naše služby neměly šanci přežít. Společně jsme pomohli a nadále pomáháme znevýhodněným dětem a mladým lidem, kteří by bez podpory a zájmu žili v ústraní, na okraji společnosti.

Jsme rádi, že jsme dostáli našich předsevzetí a výše uvedené cíle splnili. Odlehčovací služba byla plně vytížená, všech 22 pobytů bylo plně obsazeno. Jde o ojedinělou službu našeho zařízení s péčí po celých 24 hodin. Těší nás, že udržujeme vysoký standart služby, která v mnohých regionech chybí nebo je pro postižené zkrátka finančně nedostupná. Nejčastějším důvodem, proč jsme museli klienty odmítat, byla kapacita zařízení. Celkem šlo cca o 40 zájemců. Pečovatelská služba byla rozšířena o novou službu – dovoz obědů. Díky dokončené modernizaci kuchyně jsme schopni navýšit počet hlavních jídel a nabídnout je především postiženým lidem a seniorům.

Ø Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv je veden ředitelem správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Dále je to ekonom a administrativní pracovník. Péče o klienty je vykonávána pracovníky v sociálních službách v přímé péči, sociálním pracovníkem a pomocným personálem. Součástí týmu je kuchař. V roce 2009 jsme měli 12 zaměstnanců.

Ø Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

v Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62

v Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32

Ø Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V roce 2009 bylo realizováno 22 odlehčovacích pobytů. Celkem službu využilo 172 těžce tělesně postižených klientů. Průměrný počet klientů na pobyt byl 7,8. Za dvanáct let poskytování odlehčovací péče jsme službu poskytli 1 694 klientům z celé České republiky.

Celkové náklady na odlehčovací službu byly v roce 2009 ve výši 2 063 395,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem služby je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl. Díky modernizaci kuchyně jsme mohli nabídnout novou službu, dovoz obědů seniorům a postiženým.

V roce 2009 stály celkové náklady na pečovatelskou službu 794 180,-Kč.

Ø Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2009 byla za velké pomoci nadací, firem a Státního zemědělského intervenčního fondu úspěšně dokončena modernizace kuchyně. Celkové náklady dosáhly výše 1,3 milionu korun. Z našich zdrojů jsme investovali přes 700 tisíc korun. Co od nové kuchyně čekáme? Především možnost připravovat více obědů a ty nabízet v rámci pečovatelské služby seniorům a postiženým lidem. Díky gastro technologii také úsporu energií a splnění přísných hygienických standardů.

Vzhledem k finanční náročnosti projektu jsme již nebyli schopni realizovat zázemí kuchyně. To počítá se zcela novými prostory - šatna kuchaře, WC se sprchou, úklidovou místností, prostorem pro chladicí boxy. Přesto jsme svépomocně zahájili přípravné práce a to zejména bourací práce a odvoz suti; byla položena první část vodoinstalace. S dokončením přístavku zázemí kuchyně se počítá v roce 2010. Předpokládané náklady na jeho vybudování jsou ve výši 450 tisíc korun.

Další projekt, který jsme v uplynulém roce zahájili, byla výměna oken. Zde bych rád poděkoval Lesům ČR, s. p., který podpořil náš projekt a my jsme tak mohli vyměnit první okna v přízemí budovy. Očekávaný přínos od celého projektu, který zahrnuje výměnu 17 oken a dveří, je opět úspora energií.

Ø Co bychom chtěli v roce 2010

v být oporou rodinám s postiženými dětmi a udržet poskytované služby na vysoké úrovni

v vyměnit zbývající okna v přízemí zařízení

v dokončit zázemí pro kuchyni

Ø Úspěchy Borůvky a spolupráce s nadacemi

Nemůžeme začít jinak než upřímným a srdečným poděkováním sbírkovému projektu Pomozte dětem!, který organizuje NROS a Česká televize, a ze kterého byla Borůvka již devětkrát podpořena!!! Je to úžasné a úctyhodné číslo, které vyjadřuje důvěru největší veřejné charitativní sbírky k našemu projektu odlehčovací péče. Kéž bychom takovou podporu a důvěru měli i od úředníků, kteří každoročně rozhodují o našem bytí či nebytí prostřednictvím dotací.

V závěru výroční zprávy nám dovolte srdečně poděkovat těm, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:

v Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry.

v Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci.

v Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu.

J paní Čermáková, České Budějovice

J paní PhDr. Zuzana Guthová, Borovany

J paní Křížková Hana, Purkarec u Hluboká nad Vltavou

J paní Vařilová Vlasta, Praha

J Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha

J Program nadační služby Lesů České republiky, s. p.

J Quodlibet, s. r. o., České Budějovice

J Ravikon, a. s., Praha

J Reckitt Benckiser, spol. s r. o., Praha

J RWE Transgas Net, s. r. o., Praha

J Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

J Sdružení Růže

J SIAD CZECH, spol. s r. o., Braňany u Mostu

J Singa, spol. s r. o., Praha

J Schiedel, a. s., Praha

J SMP CZ, a. s., Praha

J Stavoklima, v. o. s., České Budějovice

J STROJSERVIS Praha, s. r. o., Praha

J Sudop Praha, a. s., Praha

J Teplárna České Budějovice, a. s., České Budějovice

J Úřad práce České Budějovice

J VARTA Baterie spol. s r.o. Česká Lípa

J Vincenské společenství

J Výstaviště České Budějovice, a. s., České Budějovice

J žáci 9. třídy ZŠ Borovany

Jménem našich klientů děkujeme za finanční dary, dobrovolnickou práci a jiné formy pomoci a podpory.

Poděkování našim dárcům a příznivcům

J A TOP, s. r. o., Sobotka

J Admass Direct Marketing, s. r. o., Praha

J AES Bohemia, s. r. o, Planá nad Lužnicí

J ANNONCE, k. s., Praha

J BDO PRIMA CB, s. r. o., České Budějovice

J BEST, s. r. o., České Budějovice

J Citibank Europe, plc, Praha

J COLOP CZ, s. r. o., Borovany

J ČEPS, a. s., Praha

J Český červený kříž – oblastní spolek České Budějovice

J ČEVAK, a.s., České Budějovice

J ČIPOS, spol. s r. o., Lišov

J Delacon Biotechnik ČR, s. r. o., Šumperk

J DIM, s. r. o., České Budějovice

J Duropack Bupak Obaly, a. s., České Budějovice

J E.ON IS Czech Republic, s. r. o., České Budějovice

J Ecolab Hygiene, s. r. o., Brno

J EKOEKO, s. r. o, České Budějovice

J Ekonom – systém, s. r. o., České Budějovice

J EKONOMICKÉ STABY, s. r. o., Zruč – Senec

J Elektrizace Praha, spol. s r. o, Praha

J Elektro U Helmichů, České Budějovice

J ELIT CZ, spol. s r. o., Praha

J Euroline Bohemia, s. r. o., Brno

J Fleishman – Hillard, s. r. o., Praha

J Goedhart Bohemia, s. r. o., Nymburk

J GPN GmbH – org. složka Česká rep., Trhové Sviny

J GTS Novera, České Budějovice

J Hewlett – Packard, s. r. o., Praha

J Husqvarna Česko, s. r. o., Praha

J Institut zahraničního vzdělávání, Praha

J ISCO, s. r. o, Praha

J INTV, spol. s r. o., Praha

J Kasto Tábor, s. r. o, Tábor – Měšice

Keramo Steinzeug, s. r. o., Borovany

J Kovotex v.d. i., České Budějovice

J Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

J LAB & Pharma, s. r. o., Praha

J Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

J LB Cemix, s. r. o., Borovany

J M – line, spol. s r. o., České Budějovice

J MANE ENGINEERING, s. r. o., České Budějovice

J město Borovany

J METROSTAV, a. s., Praha

J Míča a Harašta, s. r. o., Blansko

Milan Král, s. r. o, České Budějovice

J Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

J Motip Dupli, s. r. o., Popůvky u Brna

J Nadace NROS – celonárodní sbírka Pomozte dětem!

J Nadační fond Komerční banky, a. s. - Jistota, Praha

J Nadační fond J&T

J Nadační fond Siemens

J Nadační fond Veolia

J pan Babka Václav

J pan Ing. Fiedler Jindřich, České Budějovice

J pan Ing. Kozel Václav, Hluboká nad Vltavou

J pan Ing. Kubý Robert, Praha

J pan Ing. Polášek Petr, Praha

J pan Vacek Michal, Olešnice

J pan Mgr. Vařil Jiří, Praha

Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem!

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Prosinec 2011 23:01