Výroční zpráva za rok 2010

  • PDF

Vážení partneři a přátelé,

rádi bychom Vám prostřednictvím této výroční zprávy poděkovali za podporu a vyjádřenou důvěru. Nebereme ji jako samozřejmost, plně si uvědomujeme, že za Vaší pomocí stojí velký kus práce, který musíte odvést. Díky Vám společně překonáváme bariéry a posouváme Borůvku vpřed, což v dnešní době není jednoduché. Podpora státu se pomalu vytrácí a zajistit chod služby je čím dál tím složitější. To ukázal i rok 2010, kdy jsme jen díky Vám mohli udržet naše služby pro těžce tělesně postižené a seniory. Máte velký podíl na tom, že Borůvka mohla být opět místem, kde našli lidé s handicapem pomoc a zázemí. Děkujeme, s Vámi jsme silnější.

Jaký byl tedy rok 2010 pro Borůvku, ve kterém oslavila osmnáct let své existence a činnosti?

Základní údaje

Slovo úvodem

Tři hlavní cíle, se kterými jsme vstupovali do roku 2010, spočívaly v udržení dvou stávajících služeb a v dokončení další etapy výstavby zázemí kuchyně. Těší mě, že za velkého úsilí našich partnerů z řad firem, drobných dárců a nadací se nám tato předsevzetí podařila splnit.

Jak bylo zmíněno v úvodu výroční zprávy, podpora ze strany státu pomalu klesá. To jsme nejvíce pocítili v odlehčovací službě, kterou MPSV podpořilo dotací vystačující pouze na dva měsíce provozu. Ojedinělá služba, která byla vysoce ceněna nadacemi, odborníky a především rodinami s postiženými dětmi, se tak ocitla na samém zániku. Zde bych vyzdvihl přístup a pomoc našich partnerů. Jen díky jejich podpoře jsme mohli v této činnosti pokračovat a dál ji poskytovat lidem s těžkým tělesným handicapem. Pokud si tento likvidační přístup úředníci neuvědomí, bude to znamenat negativní dopad na celou společnost. Zejména na to doplatí postižení, lidé v nouzi a staří lidé. Nebudou již moci využít služby, na které byli zvyklí, protože tyto službou zaniknou. Nežádáme přebytečné finanční prostředky, na rozdíl od státních institucí si velice pečlivě rozmýšlíme, jak s darovanými prostředky naložíme a v neposlední řadě je velkou měrou opět vracíme do státního rozpočtu.

Zázemí kuchyně je projekt, který navazuje na modernizaci kuchyně. Mám velikou radost, že jsme opět díky sponzorům a nadacím mohli provést důležité zastřešení a zateplení střechy. Tím jsme zamezili zatékání vody do budovy a následné podmáčení zdí. Někomu se může zdát, že to jsou kroky pomalé. Pro nás jsou to ovšem kroky přímo mílové. Znamená to nejen šetřit finanční prostředky, ale také nadále zkvalitňovat služby pro naše klienty. Na přístavbě zázemí kuchyně bylo odpracováno i několik desítek hodin svépomocně, což také vedlo ke snížení nákladů. Na konci roku jsme již zahájili vnitřní práce a to položením odpadů, přípravou vodoinstalace a vzduchotechniky.

Rád bych závěrem úvodního slova poděkoval všem dárcům, kteří zvážili naše žádosti a Borůvce pomohli. Hrají stále větší úlohu ve financování našich služeb. Vážím si, že mají Borůvku ve svém srdci, protože bez nich by Borůvka nemohla vstoupit do devatenáctého roku své činnosti a existence.

Děkujeme.

Pracovní kolektiv zařízení

Pracovní kolektiv vede ředitel správní rady, který je zároveň statutárním zástupcem sdružení. Dále činnost zařízení zajišťuje ekonom a administrativní pracovník. Péči o klienty vykonávají pracovníci v sociálních službách v přímé péči, sociální pracovník a pomocný personál. Součástí pracovního týmu je kuchař. V roce 2010 pracovalo v zařízení 8 zaměstnanců.

Registrované služby dle zákona č. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách

»   Odlehčovací služby; Identifikátor služby: 295 11 62, služba zrušena k 30. září

»   Pečovatelská služba; Identifikátor služby: 687 53 32  

Popis jednotlivých služeb

Odlehčovací služba – je určena pro klienty od tří let věku až po starší seniory. Maximální počet lůžek na pobyt je 8. Cílem služby je převzetí péče o těžce tělesně postiženého klienta v době, kdy se rodina cítí být nepřetržitou péčí zcela vyčerpána, nebo se nachází v krizové životní situaci, kterou bez pomoci z vnějšku nedokáže sama vyřešit. V roce 2010 bylo realizováno 15 odlehčovacích pobytů. Celkem službu využilo 127 těžce tělesně postižených klientů. Pro již zmíněnou nedostačující dotaci od MPSV musela být služba odlehčovacích pobytů v září zastavena. Průměrný počet klientů na pobyt byl 8,4. Za třináct let poskytování odlehčovací péče jsme ji poskytli 1 821 klientům z celé České republiky.

Celkové náklady v roce 2010 na odlehčovací službu činily 1 807 721,-Kč.

Pečovatelská služba – je určena pro klienty starší 19 let až po starší seniory. Maximální počet klientů je 7. Cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením a to jak jednotlivci, tak rodině s pracemi, které by člověk s handicapem sám nezvládl. Díky modernizaci kuchyně jsme mohli nabídnout novou službu, dovoz obědů seniorům a postiženým.

V roce 2010 stály celkové náklady na pečovatelskou službu 850 215,-Kč.

Stavební adaptace a opravy zařízení

V roce 2010 jsme za velkého přispění nadací a sponzorů dokončili druhou etapu výstavby přístavku zázemí kuchyně. Rád bych zde poděkoval společnosti ČEPS a Nadačnímu fondu Lesů České republiky, kteří nám v této etapě významně pomohli. Díky nim jsme mohli postavit novou střechu a zateplit ji, položit vodo a elektro instalaci a připravit vzduchotechniku.

Celkové náklady druhé etapy dosáhly částky 180 841,50 Kč.

Co bychom chtěli  v roce 2011

» dokončit vnitřní práce v přístavku a uvést zázemí kuchyně do provozu

» poskytovat sociální služby na nejvyšší úrovni

V závěru výroční zprávy nám dovolte srdečně poděkovat těm, bez nichž by Borůvka neexistovala a nerozvíjela se. Náš dík patří především:
Našim partnerům – sponzorům, nadacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhají překonávat nejen mezilidské bariéry
Společnosti Ekonomické stavby, s. r. o
Výrobnímu družstvu Kovotex, v. d. i
Příznivcům v nejrůznějších organizacích a institucích, kteří pomáhali naše problémy řešit a hledat cestu jak pomoci
Městu Borovany a Sdružení Růže za jejich stálou přízeň a podporu
Zaměstnancům za přístup a vykonanou práci


A. Příjmy podle zdrojů

% z celku

Ministerstva - MPSV

547 000

16,3

Úřad práce

227 771

6,8

Sdružení Růže

79 768,33

2,4

Granty nadací

286 960

8,5

Ostatní spolky

42 390

1,3

Dary firem a organizací

1 679 100

50,0

Dary osob

64 280

1,9

Příjmy z vlastní činnosti

423 937

12,6

Ostatní příjmy (nájem, člen. přísp.)

3 260

0,1

Úrok z účtů

38,01

0,05

Tržby z prodeje majetku

2 000

0,05

CELKEM

3 356 507,34

100

B. Výdaje

   

Mzdové náklady

1 688 210

48,2

Zákonné soc. pojištění

573 034

16,4

Odpis  DNHM a DHM

151 788,60

4,3

Spotřeba PHM

81 426,33

2,3

Oprava a údržba – objekt, auta

226 834,90

6,5

Spotřeba energie

235 534

6,7

Spotřební materiál

375 104,50

10,7

Ostatní služby

75 689,16

2,2

Jiné ostatní náklady – bank. poplat.,      pojišt.

96 396,98

2,7

CELKEM

3 504 018,47

100

C. Rekapitulace

 

Příjmy

3 356 507,34

Výdaje

3 504 018,47

Hospodářský výsledek

-147 514,13

Aktualizováno Čtvrtek, 08 Prosinec 2011 23:04